Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2009

Om fiktioner, luckor i lagen och värdepappershandelns osäkerhet

Den lagstiftning som reglerar hanteringen av kontoförda värdepapper bygger på fiktionen att de är fysiska ting när de i själva verket är elektroniska registreringar i datasystem. Fiktionen leder till oklarheter och därmed risker vad gäller ansvar och äganderätt till värdepapper. Det menar Karin Wallin-Norman, doktorand vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, som i sin avhandling ”Kontorätt – Rätt till kontoförda värdepapper” lanserar ett helt nytt synsätt ifråga om värdepapper som förmögenhetsobjekt.

I dag existerar de flesta värdepapper endast som registreringar i datasystem som kommunicerar med andra datasystem och som opereras av finansiella aktörer. Bara den som kontrollerar själva datorn och dess program har möjlighet att styra och kontrollera vad som sker. Endast den, som upprätthåller registret kan rent faktiskt avgöra om det finns någon registrering, vad som registrerats, av vem och när det skedde samt – inte minst – hur den elektroniska registreringen skall uttydas på ett språk som kan förstås av dem som berörs av registreringarna. Den som i praktiken avgör och kontrollerar allt detta är kontohållaren, det vill säga den som i dagligt tal brukar kallas förvaltare.

Värdepappernas ägare är i praktiken helt utelämnade till kontohållaren. Ändå har inte kontohållarens ansvar uppmärksammats tillräckligt av lagstiftaren.

– Genom att värdepapper behandlas som om de vore fysiska ting trots att de inte är det saknar kontoföringen i många avseenden stöd i gällande rätt. Kontohavarens ställning blir därför helt enkelt rättsligt osäker. Dessutom har internationaliseringen av värdepappershandeln gjort osäkerheten än mer kännbar, säger Karin Wallin-Norman.

Karin Wallin-Norman lanserar i sin avhandling ett helt nytt juridiskt begrepp – ”kontorätt”– för att beteckna kontoinnehavarens rätt i relation till kontohållaren avseende finansiella instrument. För att investerarnas kontorätter ska ha ett effektivt rättsligt skydd anser Karin Wallin-Norman att regleringen måste utgå från och baseras på det faktum att de finansiella instrumenten är kontoförda. Kontorätt bör därför inom förmögenhetsrätten behandlas som en särskild kategori av lös egendom vid sidan av de traditionella egendomsslagen.

Karin Wallin-Norman har bland annat arbetat som chefsjurist på VPC. Parallellt med avhandlingsarbetet har hon deltagit som svensk expert i utarbetandet av ett harmoniserat regelverk för värdepapper i Europa och globalt. Hon arbetar numera som oberoende konsult inom svensk och internationell värdepappersjuridik.

Disputationen sker den 28 maj klockan 10.00 i sal G Ahrreniuslaboratorierna. Opponent är universitetslektor Claes Martinsson, Göteborgs universitet.

För ytterligare information
Karin Wallin-Norman, Juridiska institutionen, karin.wallin-norman@juridicum.su.se, 070-520 21 57.

För bild
http://www.juridicum.su.se/jurweb/Karin_Wallin_Norman.jpg. eller kontakta Staffan Westerlund på staffan.westerlund@juridicum.su.se, 073-784 50 31. Avhandlingen är utgiven på Jure förlag.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera