Tema

Socialt erkännande ökar de anställdas stöd för företaget

Anställda som har inflytande på sin arbetsplats ger bättre service. Däremot har inte beröm och uppmuntran från chefer någon avgörande betydelse för lojaliteten gentemot arbetsgivaren. Det visar en avhandling i sociologi från Göteborgs universitet.

Socialt erkännande, att man uppmärksammas som individ och att ens kompetens och arbetsinsats uppskattas av omgivningen,  är avgörande hur väl anställda i serviceföretag utför sina arbetsuppgifter. I sin avhandling har Tómas Bjarnason studerat över 900 anställda vid serviceföretag. Enligt Bjarnason bidrar socialt erkännande till ökad självrespekt som gör att de anställda anstränger sig mer för företagets bästa.

– Jag har undersökt tre olika slags erfarenheter som leder till socialt erkännande: att ha inflytande inom företaget; att kunna använda kompetens och kunskaper och att få uppmuntran, beröm och feedback, säger Tomas Bjarnason.

För att mäta de anställdas stöd till företaget utgick Tomas Bjarnason från fyra dimensioner: trohet (attityden), lojalitet (vilja att stanna), serviceinriktning och förbättringar av servicen. Samtliga dimensioner är viktiga för ett serviceföretags prestationer och utgör därför en bra bedömningsgrund för de serviceanställdas stöd till företaget.

– Resultaten visade att när de anställda upplever inflytande och får användning för sina kunskaper och sin kompetens så ökade deras trohet till företaget, säger Tomas Bjarnason.

Anställda som fick utlopp för sina kunskaper och sin kompetens var också mer benägna att stanna på företaget. Samma sak gällde för serviceinriktningen. De som hade en mer positiv attityd till företaget bemödade sig också mera om att ge bra service.

– När det gäller förbättringar i servicen framgick det att det viktigaste var att de anställda upplevde att de hade inflytande inom företaget. Att de fick uppmuntran, beröm eller feedback hade däremot ingen direkt effekt på vilket stöd de gav företaget.

– Ett av det viktigaste i resultaten är att effekterna av det sociala erkännandet var likartade inom tre olika serviceavdelningar på företaget, där erfarenhet och utbildning varierade bland de anställda. Resultatet är viktigt eftersom det brukar hävdas att en förbättrad arbetsorganisation skulle ha en större positiv effekt på arbetsinsatsen inom vissa grupper, till exempel grupper med mer utbildning, säger Tomas Bjarnason.

Resultaten bygger på drygt 900 svar från en enkätundersökning bland anställda i ett isländskt serviceföretag.

Avhandlingens titel: Social Recognition and Employees’ Organizational Support.
E-länk: http: //hdl.handle.net/2077/19676
e-post: tomas.bjarnason@capacent.is

Fakultetsopponent Professor Arne L. Kalleberg, the University of North Carolina, Chapel Hill

Tid och plats för disputation: Fredagen den 15 maj 2009, kl. 10.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Tómas Bjarnason, tel +354 860 1025 (arb.)

Socialt erkännande ökar de anställdas stöd för företaget

 lästid ~ 2 min