Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2009

Ensidig biblioteksdebatt domineras av författare

Den mediala debatten om folkbiblioteken domineras av författare, vilket ger en ensidig bild av en plats där man enbart lånar skönlitteratur i bokform. Detta kan påverka såväl bibliotekens legitimitet, som politiska beslut och besökares beteende. Åse Hedemark, som i sin avhandling analyserat en rad biblioteksdebatter, disputerar vid Uppsala universitet den 9 maj.

Vilka föreställningar om folkbibliotek kommer fram i den mediala debatten? Vilka är de mest framträdande debattörerna? Dessa frågor utgör de centrala utgångspunkterna för biblioteks- och informationsvetaren Åse Hedemarks avhandling där hon ingående analyserar ett antal biblioteksdebatter från TV, radio och dagspress. Resultaten pekar på några av de politiska, professionella och institutionella intressen som ligger bakom den argumentation om folkbibliotek som förs fram i media under perioden 1970–2006.

– Min studie visar att de främsta debattörerna i biblioteksdebatter är författare och inte biblioteksföreträdare som man kanske kan tro, säger hon.

I debatten framhåller författarna att folkbibliotek i första hand bör förmedla tryckt svensk skönlitteratur av god kvalitet, dvs att bibliotekens viktigaste uppdrag är att bevara kulturarvet. Eftersom författarna är så pass framträdande i media blir denna ”bokliga” föreställning dominerande i debatterna. Samtidigt finns det andra aspekter av biblioteken som inte alls, eller i mycket liten omfattning, nämns. Några exempel är bibliotekets roll som mötesplats och plats för upplevelser, liksom bibliotekets betydelse för integration.

– Att dessa uppdrag och roller inte diskuteras kan ha att göra med att så få biblioteksföreträdare deltar i debatterna, säger Åse Hedemark.

Media- och kommunikationsvetenskaplig forskning visar att media påverkar och förstärker föreställningar som finns i samhället. Den mediala bilden kan alltså indirekt påverka institutionens legitimitet i samhället, liksom politiska beslut som rör bibliotek. Den kan också få konsekvenser för människors beteende. I debatterna framkommer också en ensidig uppfattning om bibliotekariers kompetens, som i förlängningen kan påverka bibliotekens möjlighet att möta användares informationsbehov.

– Om bibliotek enbart uppfattas som ställen där man kan låna skönlitteratur i bokform kan det förstås påverka i vilken utsträckning människor söker sig till bibliotek. Och om förväntningarna på bibliotekarien inte stämmer med deras expertis och kunnande kan det vara svårt att ge bra service.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Åse Hedemark, tel: 018-471 25 98, ase.hedemark@abm.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera