Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2009

Svårt att sanera gamla förorenade jordar

Föroreningar som har legat i jorden under en lång tid binds ofta hårt till marken och saneringen av sådana tomter är därför ofta komplicerad. Sofia Jonsson, Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt vilka jordegenskaper som påverkar saneringen av förorenade jordar.

Det finns idag ett stort antal förorenade områden i Sverige och runt om i världen som ett resultat av industrialiseringen. Många av dessa tomter utgör en risk för levande organismer och omgivande miljö och är därför i behov sanering. Detta är en kostsam process och därför finns det stort behov av effektiva och ekonomiskt fördelaktiga saneringstekniker.

Många forna industritomter förorenades för länge sedan vilket innebär att föroreningarna har legat i jorden under en lång tid.

– Föroreningarna binds allt hårdare till marken ju längre tid de ligger kvar i jorden. Såväl jordens som föroreningarnas egenskaper har en effekt på saneringen, säger Sofia Jonsson.  

Resultaten från undersökningarna visar i stora drag att föroreningarna binds hårdare till marken i finkorniga jordar, d.v.s. om den består av små partiklar. En hög andel organiskt innehåll i jorden (d.v.s. förmultnade döda växter och djur) påverkar också saneringen. Dock påverkas olika föroreningar av jordens egenskaper i olika stor utsträckning, beroende på föroreningarnas egna inneboende egenskaper.

– Det här visar på några av de utmaningar vi ställs inför när vi ska sanera gamla förorenade tomter. Vet vi vilka parametrar som påverkar behandlingen av förorenad mark blir det enklare att välja rätt saneringsteknik eller kombinera olika tekniker. Därigenom går det att undvika begränsningar som vissa tekniker kan ha, och optimera saneringstekniker så att de både blir effektivare och billigare.

I Sofia Jonssons avhandling undersöks även en metod som idag inte används i Sverige men som visat sig ha potential som ett alternativ för att behandla bl.a. dioxinförorenade jordar.

– I Sverige behövs mer stöd för att utveckla alternativa metoder som gör det möjligt att sanera ett större antal jordar och till lägre kostnader än vad som görs idag.

Sofia Jonsson är uppvuxen i Umeå. Efter att ha tagit en civilingenjörsexamen i teknisk naturvetenskaplig kemi vid Umeå Universitet påbörjade hon sina forskarstudier. Hon gjorde ett uppehåll i forskarstudierna och jobbade bl.a. med inventering av förorenade områden på Länsstyrelsen i Västerbottens län. Idag har Sofia en anställning vid Försvarets Materielverk där hon arbetar med anskaffning av CBRN (Kemiska, Biologiska, Radiologiska och Nuklerära) skyddsmateriel.
Sofias forskningsstudier har ingått i forskningsprojekten COLDREM (Marksanering i ett kallt klimat) samt MCN (Marksaneringscentrum Norr).  

Fredagen den 24 april försvarar Sofia Jonsson, Kemiska institutionen, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln ”The Influence of Soil and Contaminant Properties on the Efficiency of Physical and Chemical Soil Remediation Methods”.

Svensk titel: ”Inverkan från markens och föroreningarnas egenskaper på saneringseffektiviteten med fysikaliska och kemiska saneringstekniker”

Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal KB3B1, KBC-huset.

Fakultetsopponent är Professor Tuula Tuhkanen, Tampere University of Technology, Institute of Environmental Engineering and Biotechnology, Tampere, Finland.

Avhandlingen försvaras på engelska.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta gärna:
Sofia Jonsson
E-mail: sofia.jonsson@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera