Tema

Om företagens samhällsansvar i en globaliserad värld

Den lokala förankringen och ett socialt ansvar har varit centralt för industrier i många bruksorter, men globaliseringen har ändrat förutsättningarna för företagens samhällsansvar. Uppköp, samgåenden, flyttning av huvudkontor och minskat behov av arbetskraft är en sida av saken, men en parallell trend är att det tas fram internationella standarder för socialt ansvarstagande inom multinationella företag. Om hur storföretagen förhåller sig till dessa frågor berättar Agneta Sundström i en doktorsavhandling från SLU.

Internationellt görs det stora ansträngningar för att lyfta fram socialt ansvarstagande i företag och organisationer*. FN verkar för principer som ligger i linje med dess målsättningar för miljö, utveckling och mänskliga rättigheter och även inom EU har det tagits fram riktlinjer för multinationella företags sociala ansvarstagande. År 2010 beräknas det också finnas en rådgivande standard inom området, ISO 26000.

Agneta Sundströms avhandling handlar om hur storföretag tar socialt ansvar för lokalsamhället, vad som motiverar dem till detta och hur samverkan mellan olika sektorer kan leda till framgångsrik utveckling för både företag och samhälle. I fallstudier visar hon hur två storföretag är engagerade i socialt ansvarstagande på orter (Sandviken och Skutskär) som länge dominerats av ett stort företag. Det visade sig bland annat att företag tar socialt ansvar i lokalsamhället så länge de ekonomiska motiven är positiva.

– När de ekonomiska motiven upphör, försvinner företagets incitament, säger Agneta Sundström. Samhället uppfattar omfattande uppsägningar som svekfullt och bandet mellan företag och samhälle försvagas. Försök att återupprätta lokal tillit, till exempel genom sponsring eller donationer, får vagt gehör. Det är svårt för ledarna i dessa företag att bygga upp ny lokal legitimitet när de t.ex. tvingas söka samverkan utanför lokalsamhället för att intressera ny arbetskraft.

Att hantera krissituationer och skapa social legitimitet både i och utanför det lokala samhället kan vara svårt för den lokala ledningen. Globaliseringen kan leda till att företagsledare plötsligt ställs inför kriser som orsakas av beslut som fattats på ett avlägset huvudkontor.

Agneta Sundström anser att företagsledare behöver träning eller utbildning i frågor om företags samhällsansvar. Hon menar att det är effektivt att samverka med lokala intressenter och i avhandlingen presenterar hon en modell som visar hur ”sektorsöverskridande partnerskap” kan bidra till fördelar och utveckling som gynnar både företag och samhälle.

Avhandlingsarbetet har genomförts vid både SLU och Högskolan i Gävle.


* I den vetenskapliga litteraturen används ofta begreppet CSR, Corporate social responsibility.
—————————–

Agneta Sundström, institutionen för ekonomi vid SLU och institutionen för ekonomi vid Högskolan i Gävle, försvarade sin avhandling Globalization, CSR and Business Legitimacy in Local Relationships den 3 april 2009. Opponent var professor Martin Johanson från företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Mer information: Agneta Sundström, 026-64 85 00, 070-644 96 18, Agneta.Sundstrom@hig.se

Pressbilden får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf (Ove Wall, HiG) ska anges.

Om företagens samhällsansvar i en globaliserad värld

 lästid ~ 2 min