Tema

Risk att klienten tappas bort trots myndigheters samverkan

Samverkan mellan organisationer och professioner är viktigt för att personer med komplex problematik ska kunna återgå till arbetslivet. Byråkrati och regler kan hamna i fokus istället för klienten. När man organiserar samverkan måste man utgå från individernas behov för att uppnå en gemensam målsättning, säger Ulla Wihlman som disputerar vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

– Utveckling av samverkan mellan olika organisationer kräver förutom en helhetssyn på klienten också ett helikopterperspektiv för att se hur olika insatser hänger ihop och relaterar till varandra, säger Ulla Wihlman, forskare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg och Folkhälsovetenskapliga institutionen vid Karolinska Institutet.

– Det är också viktigt att tillsammans utveckla en gemensam värdegrund och en gemensam syn på klienten, påpekar hon.

Hennes avhandling, Development of Interorganisational Integration – A Vocational Rehabilitation Project, baserar sig på studier av ett kommunövergripande, arbetslivsinriktat projekt.

Återkommande intervjuer och fokusgrupper har genomförts med politiker, chefer och handläggare under en fyraårsperiod.

De årliga studierna visar tillsammans på ett projekt där den ursprungliga önskan om klientfokusering förändrats till fokus på regler och strukturer på ett byråkratiskt sätt.
Utvecklingen av den interorganisatoriska samverkan resulterade i spridda öar av interprofessionellt arbete i team utan anknytning till varandra.

Resultaten visar att en helhetssyn och en övergripande bild behövs för att förstå komplexiteten av projektet i sitt sammanhang. Det behövs också för att förstå det samlade värdet av att arbeta flödes-/processorienterat istället för att arbeta för kortsiktiga vinster inom en avdelning eller en organisation.

I den process det innebär att förändra gamla arbetssätt finns också ett behov av ett ledarskap som främjar förändring genom att fokusera klient, interaktion och kommunikation liksom transparens i beslut och agerande.

– Om inte samverkan utvecklas i ett process- och förändringsperspektiv i samklang med omgivningen finns risken att gamla revir behålls och att klientärenden fortsätter att falla mellan stolarna, avslutar Ulla Wihlman.

Kontaktinformation
Avhandlingens titel: Development of Interorganisational Integration – A Vocational Rehabilitation Project
Avhandlingsförfattare: Ulla Wihlman
Tel: (+46) 8 524 826 11 (arbete) +46 (0)704 829484 (mobil)
E-post:ulla.wihlman@ki.se
Huvudhandledare: Professor Cecilia Stålsby Lundborg, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap och IHCAR vid Karolinska Institutet.
Bihandledare: Professor Runo Axelsson, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap samt Docent Inger Holmström vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet.
Opponent: Professor Berth Danermark, Institutet för handikappvetenskap, Örebro universitet.
Tid för disputation: Fredagen den 27 mars 2009 , kl 13.00
Adress: Fredrik Bloms väg 25, Nya Varvet, Göteborg
Avhandlingen kan beställas för 150 kr exklusive porto: kirsi.gomes@nhv.se

Risk att klienten tappas bort trots myndigheters samverkan

 lästid ~ 2 min