Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2009

Etniskt samförstånd skapas inte genom murar

Etniska grupper har inte statiska gränser och är inte fientligt inställda till varandra på ett givet sätt. Vilket slags etnisk relation grupperna har hänger samman med olika processer där de genomgår uppgraderingar och degraderingar. Det visar en ny avhandling i sociologi vid Stockholms universitet.

I sin avhandling vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, har Dana Sofi studerat etnopolitiska relationer i två stora multietniska irakisk/kurdistanska städer, Kirkuk och Erbil. I Erbil råder en relativt fredlig samexistens mellan olika etniska grupper. Kirkuk är en etniskt delad och konfliktfylld stad.

Hur och varför samma grupper – kurder, araber, turkmener och kristna – utvecklar olika relationer i olika miljöer, regioner eller städer – trots att det är i samma land – är en intressant fråga. De utvecklar olika inkluderings- respektive exkluderingsstrategier gentemot varandra och ställer olika krav beroende på kritiska händelser, institutioners effektivitet och säkerhetssituation, gruppstorlek och territoriell bas samt interetniska kontakter och socialt kapital.

– Det är första gången som en sådan omfattande studie, två kontrasterande fallstudier i två multietniska städer med olika interetniska relationer, genomförs i området, säger Dana Sofi.

Samverkan mellan dessa faktorer bestämmer hur de interetniska relationerna ser ut. Om denna samverkan leder till en komplexitet som skapar etnisk konkurrens, blir sannolikheten stor för konflikter. Någon faktor kan vara viktigare, men hur faktorerna samverkar – och under vilka omständigheter – är av stor betydelse. Konflikter är inte givna mellan etniska grupper. Etniskt hat är istället en produkt av etnifiering eller polarisering samt olika mobiliseringstekniker, till exempel eliters manipulering av etniska symboler.

Avhandlingsresultatet kan ses som en kritik av dem som ser en konfliktpotential mellan grupper med kulturella olikheter, och därmed betraktar grupperna som statiska. Instabilitet på den politiska kartan, osäkerhet, institutionell ineffektivitet, bostadssegregation, oklara maktförhållanden och en etnisk sammansättning som ger utrymme för vågmästarpolitik ökar benägenheten till konflikt och minskar samförståndet.

– Etniska grupper kan genomgå olika stadier och vid olika gruppformationsnivåer ändras inte bara konfliktfrågorna, utan även gruppernas krav och beteende mot varandra, säger Dana Sofi.

Frågan om Kirkuks status, det vill säga om den oljerika staden ska tillhöra Kurdistan-regionen eller den centrala regeringen i Bagdad, är en aktuell konfliktfråga mellan och inom etniska grupper. Grupperna kan komma fram till en pragmatisk lösning som alla parter blir nöjda med, men olika mekanismer och processer påverkar relationerna.

– Klara maktförhållanden och styrningsstrukturer är viktiga för goda relationer och samförstånd mellan olika etniska grupper. En instabil politisk karta innebär en osäkerhetsfaktor som ger utrymme åt politiska spel och manipulation, säger Dana Sofi.

Varje etnisk miljö har sina förutsättningar för relationer mellan olika etniska grupper menar Dana Sofi.

– Det gäller att motverka negativa och främja positiva faktorer. Men det måste finnas en politisk vilja, konsensus och ömsesidig respekt. Man måste öka mellanetniska informationskanaler för att skapa en förutsättning för tolerans och tillit. Det kan handla om att bredda integrationsarbetet och skapa interetniskt socialt kapital, exempelvis genom att motverka bostadssegregation, säger Dana Sofi.

En annan aspekt är rätten till representation och deltagande.

– För att en grupp ska känna sig trygg och kunna påverka sin framtid måste den vara delaktig i maktapparaten och landets angelägenheter. Alla måste känna sig delaktiga för att kunna identifiera sig med sin stad eller sitt land, inte minst för att skapa gemensamma mål och intressen, det vill säga motverka utanförskap. En viktig förutsättning för mellanmänskligt och mellanetniskt förtroende är effektiva institutioner och säkerhet. Folk måste känna sig trygga och lita på sin omgivning för att vara beredda till samarbete, säger Dana Sofi.

Avhandlingen visar att etniska relationer är kontextbundna. Det är skillnad på etnicitet i olika politiska system. Det finns ingen universell lag som kan förklara etniska relationer, oavsett tid och rum.

– Etniska relationer bestäms och påverkas av mekanismer och processer som pågår/pågått inom och mellan ”grupper”, vilket vi här får en ökad förståelse för, säger Dana Sofi.

Avhandlingens namn: Interetnisk konflikt eller samförstånd. En studie om etnopolitik i Kurdistan/Irak.
Avhandlingen finns att ladda ner som pdf på http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=8516

Kontaktinformation
Ytterligare information
Dana Sofi, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 073-7175274, 08-163117, e-post dana.sofi@sociology.su.se

Bild kan laddas ner på http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6936&a=59310.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera