Tema

Iransk vårdutbildning kan lära av svensk vård i livets slutskede

I Sverige är palliativ vård – vård i livets slutskede – väletablerad och ingår i sjuksköterskeutbildningen. Det kan iransk vårdutbildning ta lärdom av menar forskaren Sedigheh Iranmanesh, Luleå tekniska universitet.

”Att vårda döende och möta döden – Iranska och Svenska sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters perspektiv” Det är titeln på den doktorsavhandling som Sedigheh Iranmanesh lägger fram på fredag den 6 februari.

Hennes nyfikenhet i ämnet väcktes när hon kom till Sverige och förstod att det fanns mycket att lära i ämnet. Dessutom har hon personliga erfarenheter från sitt hemland Iran av att vårda döende människor, bl a efter en jordbävning.

– På grund av den erfarenheten förstod jag att det är en utmaning för det iranska sjukvårdssystemet att bli bättre på att ta hand om död och omvårdnad av döende människor, säger hon.

Två frågor väcktes när Sedigheh Iranmanesh började sin forskarutbildning på Luleå tekniska universitet. Den ena handlar om vilka attityder studerande på sköterskeutbildning och sjuksköterskor från olika subkulturer i Iran har till död och till att vårda döende människor. Den andra frågan gäller vilka erfarenheter sjuksköterskor i Iran och Sverige har av att vårda döende människor.

– Dessa frågor motiverade mej att genomföra studier i både Iran och Sverige, säger hon.

I sin avhandling pekar Iranmanesh på att det bland sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor från olika subkulturer i Iran finns skillnader i synen på att vårda döende människor. Det beror i sin tur på attityder till döden, nivå på utbildning och tidigare erfarenhet av död och döende.

Att ge känslomässigt stöd i en dödssituation var inget problem men att prata om döden som fenomen och ge professionellt stöd i frågan var svårare, menar hon.

– Antagligen skulle rätt utbildning och professionell handledning med reflektion över erfarenheter som gjorts tidigare om död och döende kunna utveckla sjuksköterskestudenternas attityder till att vårda döende personer, säger Iranmanesh.

Resultaten i studien visar bland annat att sjuksköterskestudenter i Iran borde erbjudas möjligheten att få feedback på sina erfarenheter, känslor, åtgärder, och reaktion på död, liksom att vårda döende människor och deras familjer.

Det kan genomföras på arbetsplatsen eller i professionellt ledda gruppövningar, menar hon.

Kontaktinformation
Upplysningar: Universitetets pressansvariga Leif Nyberg, 0920 – 49 11 88, 070 – 395 7703, leinyb@ltu.se

Iransk vårdutbildning kan lära av svensk vård i livets slutskede

 lästid ~ 2 min