Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 februari 2009

Oförklarad bröstsmärta kan bero på stress

Många söker årligen akut för bröstsmärtor som förblir oförklarade. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar på flera gemensamma faktorer hos de drabbade, som stress på jobbet, ångest, nedstämdhet och en stillasittande livsstil.

Bröstsmärta är en vanlig orsak till att patienter söker vård akut. Ett stort antal av patienterna får diagnosen oförklarad bröstsmärta vilket innebär att smärtan inte kan förklaras av biomedicinska faktorer som hjärtsjukdom eller annan sjukdom. Patientgruppen är stor, drygt 20 000 vårdades på sjukhus under 2006, och hittills har forskarna inte vetat så mycket om orsaken till den oförklarade bröstsmärtan.
– Många har återkommande ont under flera år utan att sjukvården kan finna vad det är som orsakar smärtan, säger leg sjuksköterska Annika Janson Fagring som skrivit avhandlingen.

I sin avhandling beskriver och analyserar hon symtom hos patienter med oförklarad bröstsmärta. Resultaten visar att de flesta är i medelåldern och att mer än en tredjedel av de drabbade är födda utanför Sverige. Bröstsmärtan påverkade patienternas dagliga liv negativt med trötthet, oro och ibland dödsångest.
– Det som främst skiljer kvinnor och män med oförklarad bröstsmärta är att männen i större utsträckning upplevde sitt liv och arbete stressigt medan kvinnorna oftare hade depressiva symtom och ångest, säger Annika Janson Fagring.

I jämförelser med en referensgrupp fri från hjärtsjukdom upplevde patienterna, båda könen, fler symtom av nedstämdhet och ångest och stress i arbetet. De manliga patienterna var mer fysiskt aktiva på fritiden än kvinnorna, men jämfört med referensgruppen hade både männen och kvinnorna med oförklarad bröstsmärta en mer stillasittande livsstil.

I avhandlingen studerades också utveckling och prognos av patienter med oförklarad bröstsmärta över tid, i jämförelse med patienter med kärlkramp och hjärtinfarkt. En registerstudie visade att från 1987 och fram till 2000 ökade antalet patienter med diagnosen oförklarad bröstsmärta, därefter har ökningen planat ut. Antalet patienter med kärlkramp ökade fram till 1994 och har sedan minskat, medan antalet patienter med hjärtinfarkt har minskat under hela den undersökta perioden.

Dödligheten ett år efter insjuknandet var lägre hos patienter med oförklarad bröstsmärta jämfört med patienter som insjuknat i kärlkramp eller hjärtinfarkt. Ett år efter insjuknandet i oförklarad bröstsmärta var dödligheten bland männen förhöjd med en tredjedel jämfört med män i normalbefolkningen, medan kvinnorna inte hade någon ökad risk för död.

Annika Janson Fagring säger att avhandlingen visar på betydelsen av förbättrad kunskap och förståelse av de symtom som patienter med oförklarad bröstsmärta har för att kunna ge en mer individualiserad vård.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Leg sjuksköterska Annika Janson Fagring, telefon: 0730–560 706, e-post: annika.janson-fagring@gu.se

Handledare:
Professor Karin Kjellgren, telefon: 031–786 6048, e-post: karin.kjellgren@fhs.gu.se
Universitetslektor Catharina Welin, telefon: 0705–182795, e-post: catharina.welin@bredband.net

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera