Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 januari 2009

Identitet och sorgearbete i samtida europeisk litteratur

Romanen Sefarad av den spanske författaren Antonio Muñoz Molina är ett exempel på en ny trend inom modern litteratur som innebär att författaren genom sitt verk uttrycker sorg över Europas tragiska historia och människors utsatthet under 1900-talet. Detta är en av de slutsatser som Vigdis Ahnfelt presenterar i sin avhandling om hur identitet förloras och återskapas i Muñoz Molinas författarskap.

Vigdis Ahnfelt förklarar att romanen Sefarad ger en röst åt offren för 1900-talets krig, förföljelser och trauman och förmedlar berättelser som ger näring till det kollektiva och kulturella minnet. Muñoz Molina tar sin utgångspunkt i händelser som relaterar till Spanien under slutet av 1400-talet då landets judiska befolkning, sefarderna, tvingades lämna sitt Sefarad och bosätta sig i andra länder.

– Romanen ger därmed en bild av det förlorade paradiset och den tid som flytt, säger Vigdis Ahnfelt. Sefarad är de spanska judarnas förlorade land och en metafor för den situation som drabbar människor i exil. Hon betonar att kärnan i romanen är själva upplevelsen av flykt, förföljelser och krig. Det handlar om hur maktspel och förtryck berövar människors identitet och leder till deras undergång.

I tolkningen av Sefarad beskriver Vigdis Ahnfelt hur romanen är konstruerad, vilken funktion metaforer och symboler har, och vilka berättartekniska strategier som används.

Analysen delas in i tre kapitel. I det första kapitlet behandlas verkets struktur. Den delen av analysen visar att huvudberättaren i boken – i många hänseenden författarens alter ego – under sin resa genom Europa möter romanfigurer som berättar om hur de på grund av krig och dess konsekvenser har förlorat fotfästet i tillvaron. Berättaren lyssnar till deras historier och binder dem samman med det han läser om t.ex. Walter Benjamin, Primo Levi, Jean Améry och Willi Münzenberg. Därmed fungerar andras berättelser som en spegel genom vilken berättaren jämför med sina egna erfarenheter och kommer till självkännedom.

– Detta förhållande ger läsaren möjlighet att reflektera över vilka sociala krafter som gör att vissa individer hamnar i identitetskris och går under. Samtidigt visar Antonio Muñoz Molina hur berättaren i sina möten med andra kulturer skapar sin identitet som författare, säger Vigdis Ahnfelt.

I kapitel två fokuseras hur intolerans hindrar ett fruktbart identitetsskapande, både på individuell och kollektiv nivå och hur kärlek, respekt och tolerans är dess räddning. Här behandlar Vigdis Ahnfelt tågresan som tema, en symbol för livet som delas in i väntan, avresa och ankomst. Dessa symboler har olika innebörd. Väntan betyder rädsla eller brist på mening, avresan innebär frigörelse eller rädsla inför det okända och med ankomsten menas marginalisering, undergång eller räddning.

Under resans gång passeras abstrakta eller konkreta gränser som är avgörande för romanfigurernas öden. Geografiska, politiska eller sociala gränser betyder hinder eller möjlighet, trygghet, rädsla eller undergång beroende på i vilken historisk tid eller på vilken plats man möter dem. I detta kapitel behandlas även en annan typ av gränsdragning – stigmatisering – som betyder att samhället hindrar sjuka, handikappade, drogberoende och oliktänkande i att uppnå socialt erkännande.

I avhandlingens tredje kapitel behandlas förhållandet till det förflutna. Med syfte att lätta sina hjärtan från trauman, skuldkänslor och melankoli berättar romanfigurerna om sina liv och hoppas återskapa sin identitet. Berättaren å sin sida lyssnar till dem och återberättar deras historier, sätter in dem i det kulturella och kollektiva minnet, samtidigt som han berättar om konstens värde för att bevara spansk och europeisk kultur.

– Därmed blir romanen en identitetskonstituerande produkt, en del av den spanska traditionen som ger både författaren och läsaren mening: det litterära skrivandet och möjligheten att tolka texten, säger Vigdis Ahnfelt.

Avhandlingens titel:
La recuperación de la identidad en la novela Sefarad de Antonio Muñoz Molina.
(På svenska: Återskapandet av identitet i romanen Sefarad av Antonio Muñoz Molina).

För ytterligare information
Vigdis Ahnfelt, tel. 0704-99 35 68 e-mail: vigdis@isp.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera