Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2008

Mjölkproduktion där kalvarna får dia fritt

Kalvar som får dia fritt växer snabbt och de suger inte på andra kalvar. Avvänjningen går dock smidigare för kalvar som bara får dia två gånger om dagen, de stressas mindre och lär sig snabbare att äta kraftfoder. Det visar Sofie Fröberg från SLU. Hon har jämfört olika typer av kalvskötsel i Sverige och Mexiko.

Inom svensk mjölkproduktion brukar kalven separeras från kon strax efter födseln, och det har inte ansetts vara ekonomiskt försvarbart att låta kalven dia kon. Intresset för djurens välmående har dock ökat under senare år, och i fokus står djurens möjligheter att uttrycka naturliga beteenden.

Utvecklingen går idag mot högteknologiska system, såsom lösdriftstall med automatiskt mjölkning (”mjölkningsrobotar”) och gruppuppfödning av småkalvar med mjölkutfodring i automater (”kalvammor”). Grupphållningen främjar lek och sociala beteenden, men kan även medföra problem i form av sugande på andra kalvar och ökad sjuklighet.

Sofie Fröberg har i sitt doktorsarbete vänt blicken mot vissa tropiska u-länder, där det förekommer kalvskötselsystem där kalven tillåts en viss daglig kontakt med modern – restriktiv digivning. Tanken var att detta system kanske skulle kunna tillämpas även i högteknologiska system med mjölkkor, med positiv inverkan på både produktion och välbefinnande. Hon har därför undersökt djurens produktion och beteenden i system med fri eller begränsad digivning respektive i system där kalvarna får mjölk från hink eller nappflaska eller från en automatisk kalvamma.

De inledande studierna gjordes i Mexiko på kor av zebu-korsningsras, som är vanliga inom extensiv mjölk- och köttproduktion i tropikerna. Resultaten visar att restriktiv digivning i ett extensivt system ökar den totala och säljbara mjölkmängden, och dessutom minskar sugandet på andra kalvar, jämfört med om digivning inte tillämpades. Det fanns också tecken på att digivningen förbättrade juverhälsan. Även i det intensiva systemet med mjölkkor sög inte kalvar som diat restriktivt på andra kalvar i samma omfattning som kalvar som inte diade. Tillväxten var dock likartad i dessa två grupper.

Den tredje och sista studien gjordes med svenska kor i ett intensivt system. Kalvar som diade fritt i ett stall med automatisk mjölkning växte snabbast och de ägnade sig inte alls åt att suga på andra kalvar. Ibland diade de även andra kor än modern. Under det första dygnet efter avvänjning visade kalvar som diat fritt större tecken på stress än kalvar som druckit mjölk i automatisk kalvamma. Tillväxten hos de fritt diande kalvarna sjönk också betydligt under de två veckorna efter avvänjningen. För att motverka detta måste man stimulera kalvarna att äta mer kraftfoder innan avvänjningen. Juverhälsan var likartad hos diade och icke diade kor.

—————————–

Biolog Sofie Fröberg, institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV), SLU, försvarar sin avhandling Effects of restricted and free suckling – In cattle used in milk production systems.

Tid: Fredag den 12 december 2008, kl. 13.15
Plats: Sal O, Undervisningshuset, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Professor Knut Boe, Universitetet for Miljo- og Biovitenskap, Ås, Norge

Kontaktinformation
Mer information: Sofie Fröberg, 018-67 16 79, Sofie.Froberg@huv.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera