Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2008

Läroböcker strider mot integrationspolitikens grund

Vilken bild av Sverige förmedlas i läroböcker i svenska som andraspråk och vilken syn på eleverna förmedlas? Jörgen Mattlar har i sin avhandling analyserat fem läroböcker och visar att de innehåller ideologiska budskap och tycks ha ambitionen att få eleverna att anamma svenska värderingar. Disputationen ägede rum den 5 december vid Uppsala universitet.

Jörgen Mattlar har i sin avhandling studerat fem läroböcker i svenska som andraspråk, avsedda att användas på gymnasiet av unga eller vuxna elever som invandrat till Sverige samt i vissa fall även av personer som är födda och uppvuxna i Sverige. Syftet är att undersöka vilken bild av Sverige som ges, och hur synen på den målgrupp som böckerna vänder sig till är. Han diskuterar och analyserar de ideologier som förmedlas med särskild tonvikt på kön, etnicitet och klass, och visar att läromedlen bygger på en rad mer eller mindre dolda värderingar och uppfattningar.

– De framstår som en arena för ideologisk maktkamp på den numera fria läromedelsmarknaden, säger han.

Enligt Jörgen Mattlar är det framför allt två läroböcker – Dikt och verklighet (1996) och På G (2004) – som utgår från en ensidig socialdemokratisk ideologi. Eleverna får till exempel i uppgift att öva sig i att uttala ”socialdemokratiska ungdomsförbundet”. I läroboken På tapeten (2002) däremot finns samhällskritiska inslag. Bland annat behandlas civil olydnad och aktivism, och kritik framförs mot multinationella företag. Staten kan enligt denna bok utgöra ett hot mot individens integritet. De övriga två läromedlen har liberala och konservativa tendenser.

– Den konservativa ideologin blir tydligt bland annat i den historiesyn som boken ger uttryck för, medan den liberala ideologin blir tydlig genom individfokus och ett större antal varumärken och företag.

Undersökningen visar även att förväntningarna på målgruppen är lågt ställda. Eleverna förutsätts sakna förkunskaper och i läroböckerna ges inte heller några förebilder, t.ex. inom näringslivet eller inom väletablerade yrken.

– Ambitionen tycks vara att få målgruppen, som i det segregerade svenska samhället är socioekonomiskt underordnad, att anamma svenska värderingar om sekularisering, jämställdhet och barnuppfostran, säger Jörgen Mattlar.

En sådan strävan strider enligt Jörgen Mattlar mot den mångkulturella modell som är grunden för officiell svensk integrationspolitik, enligt vilken skillnader ska bejakas.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Jörgen Mattlar, 018-471 24 46, eller jorgen.mattlar@did.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera