Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2008

Traumatiserad riskerar schizofrenidiagnos

Symtom som överensstämmer med tecken på en annalkande psykos kan vara effekter av långvariga sexuella och fysiska övergrepp. En tidig diagnos på schizofreni kan bli ödesdiger för sådana patienter, enligt en ny avhandling vid Linköpings universitet.

På senare år har den psykiatriska forskningen varit starkt inriktad på tidig upptäckt och behandling av psykoser. Särskilt stort intresse har ägnats åt prodromer, initiala fenomen och tecken som av många experter anses som förebud till en kommande psykos, särskilt schizofreni.

I sin doktorsavhandling visar nu beteendevetaren Anna-Karin Neubeck att sådana psykiatriska tillstånd också kan uppstå på grund av tidiga svåra trauman.

– Schizofreni framställs ofta som en hjärnsjukdom som inte går att bota, och som saknar koppling till trauman. Den stora risken med en tidig schizofrenidiagnos är att patienten kan föras in på en stigmatiserande bana som i sig kan vara självuppfyllande. I diagnosen schizofreni ingår ett mått av hopplöshet. Om man skulle börja identifiera prodromala fenomen som begynnande schizofreni förstärks hopplösheten, säger Anna-Karin Neubeck.

Om man i stället behandlar dessa patienter med hänsyn till deras erfarenheter, så finns det en chans att de tillfrisknar.

– Detta gäller naturligtvis inte för alla patienter med diagnosen schizofreni, men där det finns ett trauma kan det vara avgörande att man tar hänsyn till den koppling mellan orsak och verkan som faktiskt föreligger, säger Neubeck.

Hon intervjuade elva patienter som nyligen haft sin första psykotiska episod. Intervjuerna som ingick i en studie vid en psykiatrisk klinik i Nordnorge relaterades till två sammanställningar av prodromer. Listorna innehåller fenomen som försämrad koncentrationsförmåga, sömnsvårigheter, ångest, vanföreställningar och perceptionsstörningar.

Samtliga patienter hade upplevelser av nästan alla dessa fenomen. Men samtidigt avslöjade djupintervjuerna att tio av de elva hade upplevt svåra trauman i sin uppväxt. I åtta fall handlade det om sexuella övergrepp. Mycket tyder på att de prodromliknande fenomenen hos dessa personer helt eller delvis orsakats av deras tidigare erfarenheter. Sju av patienterna fick senare diagnosen schizofreni.

– Schizofrenidiagnosen kommer nog omdefinieras dramatiskt i framtiden. Om den inte snävas in kommer den förhoppningsvis inte längre att fylla något syfte, säger Anna-Karin Neubeck.

Avhandlingen: The Prodromal Phase of What? A Metapsychiatric Analysis of the Prodromal Phase of Schizophrenia läggs fram vid disputation fredag 21 november 2008 kl 10.00 i Aulan, Hus 240, Campus US, Linköping.

Kontaktinformation
Kontakt:
Anna-Karin Neubeck, 0708-777908, anna.karin.neubeck@telia.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera