Tema

Våldsamma TV-spel påverkar biologiska system

I en artikel som publicerats elektroniskt i den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica beskrivs hur pojkars hjärtrytm och sömn påverkas av våldsamma TV-spel.

I en studie har pojkar (12-15 år) fått spela två olika TV-spel i hemmet på kvällstid. Vid dessa tillfällen registrerades bland annat pojkarnas hjärtrytm. Det visade sig att hjärtrytmen påverkades i högre grad när pojkarna spelade det våldsfokuserande spelet, jämfört med spelet utan våldsinslag. Skillnader i hjärtrytm registrerades både under spelets gång och under sömnen natten efteråt. Pojkarna själva tyckte dock inte att de sov sämre när de hade spelat våldsspel.

Resultaten visar således att det autonoma nervsystemet, och därmed centrala fysiologiska system i kroppen, kan påverkas när man spelar våldsspel, utan att man själv är medveten om detta. Det är för tidigt att uttala sig om vilken betydelse påverkan av detta slag kan ha för individer på lång sikt. Det viktiga med studien är att forskarna funnit ett sätt att dels studera vad som händer fysiologiskt när man spelar TV- eller dataspel, dels särskilja effekter av olika typer av spel.

Förhoppningen är att metoden ska kunna användas för att öka kunskaperna om till exempel vilka mekanismer som kan ligga bakom den koppling som tidigare har konstaterats mellan våldsamma spel och aggressivt agerande. Forskarna, verksamma vid Stockholms universitet, Uppsala universitet och Karolinska institutet, hoppas också att metoden kan användas för att studera hur individer påverkas av att spela ofta och länge, något som kan ta formen av så kallat spelberoende. Forskningen om effekter av TV-spel är finansierad av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Oscar och Maria Ekmans donationsfond.

Läs artikeln på: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121504559/HTMLSTART?CRETRY=1&SRETRY=0

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Frank Lindblad, professor, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Anställd vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Tfn 08-5537 8914 (projektansvarig)
Malena Ivarsson, doktorand, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Tfn 08-5537 8909 (särskilt för frågor om hur studien genomförts)
Torbjörn Åkerstedt, professor, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Tfn 08-5537 8928 (särskilt för frågor om påverkan på sömnen)
Martin Anderson, överläkare, Fysiologiska kliniken, Södersjukhuset och Karolinska institutet. Tfn 08-616 35 27 (särskilt för frågor om metoden att analysera hur hjärtats rytm påverkas)

Våldsamma TV-spel påverkar biologiska system

 lästid ~ 2 min