Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 oktober 2008

Mer mångfald i tropisk torrskog som brukas än i reservat

I södra Burkina Faso omvandlas allt mer av den tropiska torrskogen till åkermark. Att avsätta reservat tycks dock inte vara något effektivt sätt att bevara torrskogens mångfald. Ett bättre skydd för den återstående torrskogen är att överlåta ägande och skötsel till lokalbefolkningen – brukad skog bevaras bäst. Detta hävdar Souleymane Paré i en avhandling från SLU.

Mer än 40 procent av all tropisk skog finns i områden med en utpräglad torrperiod, och dessa skogar hör till de mest hotade i tropikerna. I Afrika har dessa områden i alla tider lockat till bosättning, då förutsättningarna för både odling och boskapsskötsel är bättre än i regnskogsområdena och i de torrare delarna av savannen.

Souleymane Paré har i sitt doktorsarbete undersökt hur markanvändningen i södra Burkina Faso har förändrats under senare tid och hur detta har påverkat omkringliggande områden med tropisk torrskog. Han har också undersökt hur lokalbefolkningen uppfattar det som sker. Bakgrunden till undersökningarna är att det behövs väl underbyggda beslutsunderlag för att få till stånd en hållbar skötsel av de tropiska torrskogarna.

En markanvändningsanalys visar att betydande skogsarealer omvandlades till åkermark under perioden 1984–2002. Befolkningstillväxt, inflyttning, insamling av brännved och övergång från självhushåll till kommersiellt jordbruk är de viktigaste förklaringarna.

Reservatavsättning tycks inte vara ett effektivt sätt att bevara trädslagsmångfalden i ett område. ”Oskyddade” skogar har en förhållandevis hög diversitet, förmodligen tack vare ett bättre besittningsskydd. Inte heller skogsföryngringen gynnas av reservatsbildning. En inventering av småplantor i ett antal områden visade att återväxten var svag hos ett stort antal trädslag, oberoende av både områdets skyddsstatus och befolkningstryck.

Ett viktigt skäl till att reservaten inte fungerar som det var tänkt är att deras skydd inte alltid respekteras. Människor utnyttjar dem till bland annat bete och vedtäkt trots att det inte är tillåtet.

I intervjuundersökningarna framkom att skogen förser lokalbefolkningen med mat, foder, virke, energi, läkemedel och inkomster. Hela 82 trädslag nämndes, men det fanns delade meningar om vilka som är viktigast. Kvinnor och män hade olika uppfattning om detta, liksom olika folkslag. Det fanns även skillnader mellan bofasta och migranter eller inflyttade.

För att kunna ge de kvarvarande skogarna ett effektivt skydd menar Souleymane Paré att det behövs en skötselstrategi som bygger på idén att ”bevara genom att bruka”. Rekommendationen är att ägande och skötsel överlåts åt lokalbefolkningen, och att det skapas mekanismer som ger alla intressenter skäliga förmåner. Socio-ekonomiska frågor är viktiga komponenter i förvaltning av naturresurser.

—————————–

MSc Souleymane Paré, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, försvarar sin avhandling Land use, tree diversity and local perception of dry forest decline in southern Burkina Faso, West Africa.

Tid: Fredag den 7 november 2008, kl. 10.00
Plats: Aulan, SLU i Alnarp
Opponent: Professor Olavi Luukkanen, Viks tropikinstitut (VITRI), Helsingfors universitet, Finland


Pressbilder, gå till
http://www.slu.se/?ID=135&Nyheter_id=9369

Kontaktinformation
Mer information:
Souleymane Paré (talar engelska och franska), 090-786 83 25, souleymane.pare@genfys.slu.se
Per Oden, professor och handledare, 090-7868343, Per.Oden@genfys.slu.se

Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen:
http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001843/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera