Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2008

Dioxinhalterna vid sopförbränning kan minskas

När rökgaserna renas vid sopförbränning ansamlas dioxiner och dioxinlika föreningar i askor och filter. Stina Jansson, Umeå universitet, har i sitt avhandlingsarbete studerat hur dessa ämnen bildas. Målet har varit att minska dioxinhalterna och därmed också behovet av rening.

Utsläppen till luft av dioxiner och dioxinlika föreningar från sopförbränningsanläggningar har minskat kraftigt. Detta tack vare effektiva metoder för att rena rökgaserna. Problemet är att det i samband med reningen bildas mycket giftiga biprodukter i form av aska och filter, vilka klassificeras som farligt avfall. Genom att klarlägga hur dessa ämnen bildas skulle det gå att minska utsläppen ännu mer och dessutom resultera i mindre giftiga askor och filter. Detta minskar eller till och med eliminerar behovet av kostsam och riskfylld efterbehandling.

Stina Jansson har gjort provtagningar under realistiska och välkontrollerade sopförbränningsförsök i en förbränningsreaktor. Resultaten visar att dioxiner och dioxinlika föreningar bildas snabbt och huvudsakligen i första delen av avsvalningszonen. Bildningen är starkt kopplad till uppehållstiden inom ett visst temperaturintervall och dioxinhalterna minskar om uppehållstiden vid höga temperaturer förlängs. Detta kommer förhoppningsvis att kunna användas för att minska bildningen av dioxiner genom att använda en optimalt anpassad avsvalningsprofil med en relativt sett lång uppehållstid vid temperaturer över 450 grader, följt av ett ganska snabbt temperaturfall.

Dioxinerna och de dioxinlika föreningarna bildas på flera olika sätt under förbränningen. För att närmare studera detta injicerades ett antal olika dioxinlika föreningar in i avsvalningszonen, vilket gav skiftande resultat.
– Dioxinhalterna minskade med 50 procent när vi tillsatte de två likartade föreningarna dibensofuran och fluoren. Vi vet ännu inte vad minskningen beror på, men vi kommer att fortsätta våra studier för att ta reda på detta, säger Stina Jansson.

Fredagen den 7 november försvarar Stina Jansson, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Thermal formation and chlorination of dioxins and dioxin-like compounds. Svensk titel: Termisk bildning och klorering av dioxiner och dioxin-lika föreningar.
Disputationen äger rum kl 10.00 i sal KB3B1, KBC-huset.
Fakultetsopponent är professor Jochen F. Müller, National Research Centre for Environmental Toxicology, The University of Queensland, Australien.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:
Stina Jansson
Telefon: 090-786 9320
E-mail: stina.jansson@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera