Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2008

Ädellöv på frammarsch

Av all skog i Sverige utgör lövskogen endast 15 procent, men i ett varmare klimat kan denna andel komma att öka.

Ädellövträd är inte bara ek och bok. Ask, alm, lönn, lind, avenbok och fågelbär räknas också dit. De ädla träslagens unika egenskaper beror på deras olika densitet, krympningsbenägenhet, beständighet och hårdhet. Det gör dem lämpliga att använda för olika saker, från skulpturer av lind till hårda askgolv.

Bokforskare vid SLU konstaterar att ollonåren under de senaste 35 åren har kommit oftare och varit rikligare. Efter 1983 har det aldrig varit längre än tre år mellan ollonåren, sannolikt beroende på ett varmare klimat. Under goda ollonår är det lämpligt att föryngra sin bokskog. Mycket kan dock hända efter ollonfallet på senhösten – sorkar, insekter och svampar angriper ollonen redan före groningen, småplantorna dukar under för frost, torka och svampangrepp eller äts upp av betande djur. Det krävs minst 500 000 ollon per hektar för att man ska få upp ett tillräckligt antal bokplantor.

Inom Ädellövprogrammet vid SLU i Alnarp bedrivs forskning om skogsproduktion, naturvård, rekreationsvärden och ädellövsvirke. Sex nya Fakta Skog om ädellövträd har nu producerats lagom till Skogskonferensen med samma tema.

Ädellövskog kan tänkas breda ut sig över större arealer i ett framtida varmare klimat. Bilden från Hainich nationalpark, Tyskland. Foto: Andreas Bolte http://www2.slu.se/forskning/2008/notiser/notiserbilder/Hainich_Hintergr2fix.jpg

Kontaktinformation
Magnus.Lof@ess.slu.se, 040-41 51 19
http://www.slu.se/?id=142
http://skogskonferens.slu.se/
http://www.adellovskog.nu/
http://www.slu.se/?id=551&puff=60

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera