Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2008

Fiskeriförvaltning och miljöfaktorer skapar en win-win situation för Östersjötorsken

Politiker har spelat en nyckelroll för de senaste årens ökning av Östersjöns torskbestånd, men miljöfaktorer är lika viktiga. Synergieffekter från dessa två faktorer har resulterat i en ökning som överstiger summan av båda delar. Dessa preliminära slutsatser kommer från en pågående studie vid Stockholms universitet (Institutionen för systemekologi och Baltic Nest Institute, vid Stockholm Resilience Centre). Slutsatserna är relevanta för det beslut som ministerrådet fattar om torskförvaltningen i Östersjön, den 27 oktober, 2008.

Enligt forskare vid det internationella havsforskningsrådet (ICES), har det östra beståndet av torsk i Östersjön ökat sedan 2005, och är nu på en högre nivå än vad det varit under det senaste decenniet. Forskare vid Stockholms universitet har analyserat om ökningen är ett resultat av förvaltningsåtgärder som minskat fisketrycket, eller av förbättrade miljöfaktorer som resulterat i en högre reproduktion.

Modellsimuleringar visar att varken minskade fångster eller en ökad reproduktion, kunde förklara ökningen. Varje faktor kunde bara förklara 25 % av den totala ökningen. Synergieffekter mellan båda dessa faktorer var nödvändiga för ökningen av Östersjöns torskbestånd.
– Analysen visar tydligt vilken stor betydelses förvaltningsåtgärder har, men den understryker också den icke-linjära dynamik som finns i naturen och de utmaningar vi står inför när vi förvaltar komponenter i ekosystem, säger Henrik Österblom vid Baltic Nest Institute och en av författarna till studien.

Betyder detta att faran är över för Östersjötorsken nu?
– En liknande ökning av torsk under det tidiga 1990-talet slogs snabbt ned av ohållbara fångster. Men nu har vi ett gyllene tillfälle att bygga upp torskbeståndet. Om vi följer den beslutade förvaltningsplanen från förra året och om vi kan kontrollera de illegala fångsterna, ser Östersjötorskens framtid bättre ut än på länge, enligt Olle Hjerne, marinekolog vid Stockholms universitet.

Vad kommer att hända om miljöfaktorerna förändras?
– När klimatet fortsätter att förändras kommer miljöfaktorerna för torsken att förändras. Forskning på torsk i andra hav understryker behovet av ett livskraftigt bestånd för att det ska ha kapacitet att hantera klimatförändringar. Detta understryker behovet av en förvaltning som är anpassningsbar och klarar av att hantera dessa förändringar, säger Thorsten Blenckner, vid Baltic Nest Institute.

Studien är under utveckling vid Stockholms universitet (Institutionen för Systemekologi och Baltic Nest Institute, vid Stockholm Resilience Centre).

Forskning och undervisning vid institutionen för Systemekologi vid Stockholms universitet fokuserar på studier om ekosystem och hållbart nyttjande av naturresurser. Institutionen för Systemekologi studerar både grundläggande och tillämpade ekologiska problem, med tyngdpunkt på kustnära och marina ekosystem och kopplade socio-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. www.ecology.su.se

Baltic Nest Institute är värd för, och utvecklar, Nest – ett vetenskapligt beslutsstödssystem för Östersjön. Genom att Nest kan modellera dynamiken i hela avrinningsområdet och även i havet är Nest ett nyskapande verktyg för att kunna operationalisera ekosystemansatsen i ett stort marint ekosystem.

Baltic Nest Institute är en strategisk allians mellan Stockholms Universitet, Naturvårdsverket, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Århus Universitet, Danmarks Meteorologiska Institut och det nationella institutet för vattenresurser vid Danmarks tekniska universitet (DTU-Aqua) www.balticnest.org

Stockholm Resilience Centre är ett nytt tvärvetenskapligt center för forskning om socio-ekonomiska system. I fokus står systemens resiliens – deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Målet är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.

Centret är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Stockholm Environment Institute och Beijerinstitutet vid Kungliga vetenskapsakademien. Centret finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. www.stockholmresilience.su.se

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:
Dr. Olle Hjerne: olle@ecology.su.se eller +47 730 979 090
Dr. Henrik Österblom: Henrik.osterblom@stockholmresilience.su.se, eller +46 73 707 88 16
Dr. Thorsten Blenckner: tblen@mbox.su.se, eller +46 73 707 85 79
Presskontakt Ellika Hermansson Török: +46 73 707 85 47, ellika@stockholmresilience.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera