Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2008

Ensam hemma: att ta hand om småsyskon i León, Nicaragua

”Varför går din mamma till jobbet och lämnar er ensamma? För att om hon inte gick till jobbet skulle vi dö. Då har vi inget att äta.” Svaret är från en 13-årig nicaraguansk flicka som Kjerstin Dahlblom intervjuat i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet.

Det är välkänt att barn världen över arbetar och att barn passar småsyskon är ett utbrett fenomen sen urminnes tider. Kjerstin Dahlblom har undersökt barns erfarenheter av att sköta småsyskon i Nicaragua, ett land som sedan generationer tillbaka har utbredd fattigdom. Hon har medvetet vänt sig direkt till barnen för att få deras perspektiv på hur det är att ensam ta ansvar för hemmet medan föräldrarna, oftast ensamstående mammor, arbetar. Studien visar att barn är kompetenta aktörer i forskningsprocessen och att de kan engageras i planering av de folkhälsoprogram som de berörs av.

Stolthet över sitt arbete var den övervägande känsla som förmedlades av barnen som intervjuas. Även om de kände sig stressade av alla krav och sitt ansvar att ta hand om sina småsyskon visste de hur betydelsefullt deras arbete var i familjen. Största problemet för de flesta var att kombinera arbete med skolgång. Påfallande många av barnen i studien hade hoppat av skolan redan under mellanstadiet (motsvarande svenska förhållanden), och många hade gått om flera årskurser. I ett livslångt perspektiv riskerar barn som sköter småsyskon att hamna i en fälla – utan utbildning har de begränsade valmöjligheter till jobb och försörjning.

Medvetenheten om att denna grupp av barn utgör en resurs för samhället och att de bär ett tungt ansvar för sina familjers försörjning är inte särskilt stor, kanske just på grund av den isolerade situation de befinner sig i när de är hemma ensamma.

Kjerstin Dahlblom har huvudsakligen använt etnografiska metoder som observationer, intervjuer i grupp och enskilt samt dagboksanteckningar. Hon har hämtat detaljerad information från ett trettiotal barn som sköter sina småsyskon, men också från personer i deras närhet och i frivilligorganisationer. För att ge deltagande barn möjlighet att själva ta upp angelägna frågor och reflektera över sitt arbete fick de engångskameror vilket gjorde att de kunde dokumentera egna motiv i sin vardag.

I en delstudie som behandlar skolgången gjordes en enkätundersökning riktad till 370 barn i åldrarna 6 till 16 år. Utbildningsnivån i Nicaragua är bland de lägsta i världen. Därför undersöktes barnens skolgång för att finna mönster som pekade på orsaker till frånvaro och avhopp. Pojkar hoppade av skolan oftare än flickor och hade genomgående sämre resultat än flickorna. Den klart utslagsgivande faktorn för missad skolgång var fattigdom. Förbättrade villkor skulle underlätta för barn i fattiga familjer att ta del av de rättigheter de har i enlighet med Barnkonventionen.

Fredag 24 oktober försvarar Kjerstin Dahlblom, Umeå International School of Public Health och Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap, sin avhandling med titeln ”’Home alone’: sibling caretakers in Léon, Nicaragua”.
Disputationen äger rum i sal 260, Röntgenavdelningen, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Bengt Höjer, Inst. för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1877

Kontaktinformation
Kjerstin Dahlblom nås på telefon 090-785 29 28, mobiltelefon 070-602 62 06 eller e-post kjerstin.dahlblom@epiph.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera