Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2008

Anställningsformen har betydelse för välbefinnandet

En doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen visar att anställningsform har betydelse för välbefinnandet. Dessutom samspelar villkoren för anställningsformen med personlig bakgrund och individuella upplevelser av arbetssituationen.

– Det har visat sig ha betydelse vilket anställningsform man har, men hur man mår och trivs på arbetet påverkas samtidigt av hur man upplever arbetsförhållanden och hur ens egna preferenser matchar villkoren i ens anställning och inte minst det arbete man utför, säger Claudia Bernhard-Oettel, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

I sin avhandling har Claudia Bernhard-Oettel undersökt betydelsen av alternativa anställningsformer och individuella skillnader i personlig och arbetsrelaterad bakgrund samt upplevelsen av arbets- och anställningsvillkoren. Syftet har varit att fördjupa kunskapen om kopplingen till välbefinnande och arbetsrelaterade attityder.

En av avhandlingens fyra delstudier visar att kraven på arbetet och möjligheter till inflytande och kontroll samt graden av den upplevda anställningsotryggheten har starkare samband med välbefinnandet än typ av anställningskontrakt. Att man tycker om det arbete man är anställd på kan vara minst lika viktigt som att man är nöjd med sin anställningsform konstateras i en annan delstudie.

– En viktig slutsats är att framtida forskning måste belysa betydelsen av arbetet och villkoren för anställningsformen mera nyanserat, särskilt arbetets betydelse har tidigare ofta förbisetts när man studerade olika anställningsformer och deras konsekvenser, säger Claudia Bernhard-Oettel.

I de andra två delstudierna har Claudia Bernhard-Oettel analyserat bakgrundsfaktorer, såsom familjesituation, ålder eller utbildning, samt motiven till val av anställningsform bland tillfälligt anställda. Hennes slutsats är att bakgrund enbart visar på små skillnader i individernas rapporterade hälsa och stress. Hon konstaterar dessutom att personer som ser både för- och nackdelar med att vara tillfälligt anställd mår allmänt bättre än dem som ofrivilligt tar en tillfällig anställning.

Datamaterial från 1998 och 2004 har använts och dessa inkluderar enkätundersökningar i handeln, vården, livsmedelsindustrin och utbildningsväsendet.

Doktorsavhandlingens titel: Alternative employment and well-being: Contract heterogeneity and differences among individuals.

Disputationen äger rum den 15 september kl 10 i David Magnussonsalen (U31), hus 8, Frescati Hagväg 8, Stockholm.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Claudia Bernhard-Oettel, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, mobil 0709-948979, e-post: cbl@psychology.su.se

För bild på Claudia Bernhard-Oettel, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera