Artikel från Göteborgs universitet
1 september 2008

Hur bra engelska skriver svenska avancerade inlärare?

Uttryck av typen crop up, fork out and set in brukar kallas för partikelverb. Dessa är mycket vanliga i engelskan, särskilt i talspråk. I sin avhandling undersöker Monika Mondor hur studenter i engelska på universitetsnivå använder partikelverb i skriven engelska och jämför med modersmålstalares texter. På den här nivån räcker det inte att bli någorlunda förstådd; kraven på korrekthet och språklig precision är betydligt högre.

Uttryck av typen crop up, fork out and set in brukar kallas för partikelverb. Dessa är mycket vanliga i engelskan, särskilt i talspråk. I sin avhandling undersöker Monika Mondor hur studenter i engelska på universitetsnivå använder partikelverb i skriven engelska och jämför med modersmålstalares texter. På den här nivån räcker det inte att bli någorlunda förstådd; kraven på korrekthet och språklig precision är betydligt högre.

Avhandlingen är en del av det internationella ICLE-projektet (International Corpus of Learner English) som har syftet att beskriva vad som är utmärkande för avancerade inlärares skrivna engelska. Materialet, en s.k. korpus, med data från olika inlärar-grupper, t.ex. den svenska delen SWICLE, möjliggör kvantitativa undersökningar i form av överanvändning, och underanvändning – ett forskningsområde som är relativt nytt. För den kvalitativa delen av undersökningen gjordes en informant-undersökning.

Partikelverb förekommer i såväl svenskan som engelskan, men det betyder inte att kombinationerna av verb och partikel är desamma. Partikelverbet ‘låsa upp’ motsvaras t.ex. av det enkla verbet unlock på engelska och det enkla verbet ‘låsa’ av partikel-verbet lock up. Svenskan har dessutom inte samma möjligheter som engelskan att använda mer formella synonymer, ofta av latinskt ursprung. Några exempel är go down – descend, take off – remove och put out – extinguish.

Mondors studie visar främst på tre skillnader mellan svenska inlärare och moders-målstalare:

För det första varierar inte inlärarna sin användning i samma utsträckning. De verkar föredra högfrekventa partikelverb med ett begränsat antal betydelser, gärna med svensk motsvarighet, t.ex. give up, sit down och wake up.

För det andra visar den att inlärarna ofta bryter mot reglerna för hur verb och partiklar kan kombineras. Vissa fel är mer allvarliga – som när *people melt in i betydelsen att de inte utmärker sig i en grupp istället för blend in – men de flesta är av mer stilistisk karaktär – som i *take up Swedish traditions istället för adopt traditions.
                                                                                                                                                        Informantundersökningen gjorde det möjligt att beskriva felen på en skala mellan helt rätt och helt fel.

Studien visar att inlärarna har speciella svårigheter med partikelverb som har idiomatiska betydelser, vilket kan leda till att deras språk låter oengelskt. Inlärarna är dessutom inte tillräckligt medvetna om skillnader mellan tal och skrift.

En vanlig förklaring till felen är transfer från svenskan, som i kombinationen *melt in (‘smälta in’). Många gånger kan också en liknande engelsk kombination ha använts som mönster (t.ex. blend in).

En tredje skillnad är att de svenska inlärarna överanvänder ordföljden verb-partikel-objekt som i bring up children i jämförelse med ordföljden bring children up.

Inlärarna inte medvetna om de många faktorer som tillsammans påverkar valet av ordföljd. På svenska är normalt endast ordföljden verb-partikel-objekt möjlig (jfr. ‘kasta ut soporna’ och ‘*kasta soporna ut’).

Avhandlingens titel: Figuring it out: A corpus-based comparison of the verb-particle construction in argumentative writing by Swedish advanced learners and native speakers of English.

Disputationen äger rum fredagen den 12 september 2008 kl. 14.00
Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Monika Mondor, e-post: monika.mondor@eng.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
Tel. 031-786 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera