Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2008

En enda fråga räcker

Hur kan man enkelt identifiera grupper som löper risk att bli långtidssjukskrivna? Den frågan sysselsätter både de som arbetar med arbetsmiljöfrågor och forskare. Nu är det visat att en enkel fråga duger lika bra som ett instrument med tio frågor.

Forskning har visat att människors egen skattning av sin hälsa har samband med deras framtida sjuklighet. Självskattning anses därför som ett bra sätt att identifiera riskgrupper. För att frågeformulär inte ska bli oöverstigligt långa behövs korta och säkra frågeinstrument. Men vilket instrument ska man välja? Duger ett kort lika bra som ett långt?

I en nyligen publicerad studie i International Archives of Occupational and Environmental Health har forskaren Per Lindberg vid CBF jämfört förmågan hos fem hälsoorienterade instrument att förutsäga framtida långtidssjukskrivning. Studien ingår i en större studie, HAKuL, som har gjorts bland anställda i offentlig sektor i Sverige.

I den aktuella studien följdes 2252 anställda under fyra år. Av dessa var 79 procent kvinnor. De fem instrumenten för självskattad hälsa och arbetsförmåga förutsåg långtidssjukskrivning ungefär lika bra, men något bättre för män. Oberoende av ålder och arbete löpte kvinnor som skattar sin hälsa som dålig, fördubblad risk att bli långtidssjukskrivna under de följande fyra åren, medan risken för män var tre till fem gånger så stor.

– Det verkar vara så att när män väl medger att de mår dåligt, då mår de verkligt dåligt, säger Per Lindberg. Men generellt rapporterar fler kvinnor än män dålig hälsa, de är också oftare sjukskrivna. Det kan bero på att när kvinnor skattar sin hälsa inkluderar de både familjens hälsa och andra hälso- och icke hälsorelaterade faktorer. En annan förklaring kan vara att arbetsplatser och arbetsredskap oftast är anpassade för mäns fysiska egenskaper, vilket medför att belastningen på kvinnor blir större.

När det gällde instrumentens förmåga att förutsäga en positiv hälsoutveckling – att hålla sig någorlunda frisk och klara sig från långtidssjukskrivning – fungerade de visserligen lika bra för kvinnor som för män, men sambanden var betydligt svagare än för långtidssjukskrivning.

Per Lindbergs slutsats är att om man vill identifiera riskgrupper för långtidssjukskrivning räcker det med denna enda fråga: I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? Svarsalternativ: Utmärkt, Mycket god, God, Någorlunda respektive Dålig.

Frågan kan med fördel användas inom företagshälsovård och forskning för identifiering av riskgrupper i behov av förebyggande insatser. Per Lindberg betonar att resultatet är baserat på gruppnivå och inte kan användas med någon säkerhet för att mäta enskilda individers framtida hälsoutveckling.

Kontaktinformation
Mer information: Per Lindberg, forskare vid CBF, 026-64 87 59, 0709 – 689 686, per.lindberg@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera