Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2008

”Kön påverkar domstolarnas bedömning av psykisk störning”

I en ny avhandling vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har Jenny Yourstone jämfört kvinnliga och manliga förövare dömda för olika våldsbrott. En slutsats är att kvinnorna oftare än männen bedöms vara psykiskt störda. En annan är att en snedvridning i den rättsliga beslutsprocessen med avseende på kön inte kan uteslutas.

– I en av mina studier har jag studerat 43 kvinnliga förövare och ett motsvarande slumpmässigt urval av manliga förövare dömda för dödligt våld i Sverige åren 1995-2001. Generellt sett hade kvinnorna en större psykosocial belastning under uppväxten än männen, men vid tiden för brottet hade de mer ordnade sociala förhållanden. De hade dock i högre utsträckning varit utsatta för hot och våld och oftare sökt hjälp än manliga förövare, säger Jenny Yourstone.

I en annan studie, som också ingår i avhandlingen, har Jenny Yourstone analyserat skillnader mellan kvinnliga och manliga förövare ifråga om rättspsykiatrisk diagnos och beslut om allvarlig psykisk störning. Hennes slutsats är att en avsevärt högre andel psykiskt sjuka kvinnliga förövare fick diagnosen personlighetsstörning medan det var vanligare att männen fick missbruks- eller sexualrelaterade diagnoser. Hon konstaterar även att kvinnor i större utsträckning än män bedöms vara allvarligt psykiskt störda.

För att undersöka om de skillnader som kunde observeras när det gäller beslut om allvarlig psykisk störning kan förklaras av en systematisk snedvridning i rättspsykiatriska undersökningar genomfördes ytterligare en studie. Resultaten visade att kön hade betydande påverkan på beslut om allvarlig psykisk störning bland kliniker och domare.

-Den förhöjda förekomsten av beslut om allvarlig psykisk störning när det gäller kvinnliga förövare kan åtminstone delvis förklaras av en könsrelaterad partiskhet i den rättsliga processen, säger hon.

På grund av kvinnors jämförelsevis låga brottsdeltagande är forskningen kring kvinnliga våldsbrottslingar betydligt mindre omfattande än forskningen kring manliga.

-Syftet med min avhandling är att belysa olika aspekter av särskild betydelse för förståelsen av kvinnor som begår allvarliga brott, säger Jenny Yourstone.

Jenny Yourstone disputerade den 23 maj 2008 på sin doktorsavhandling med titeln “Violent female offenders: Facts and preconceptions”.
Opponent var Pekka Santtila, professor, Department of Psychology, Åbo Akademi, Finland.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Jenny Yourstone, mobil 070-208 39 73, e-post jye@psychology.su.se

För bild kontakta:
press@su.se, tfn 08-16 40 90

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera