Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2008

Hur barn och unga talar om kön och sexualitet online

Hur talar barn och unga med varandra online, till exempel på LunarStorm? Barns och ungas frågor om tjejer, killar, känslor och sexualitet ligger till grund för en ny avhandling i pedagogik vid Stockholms universitet.

Avhandlingen handlar om hur sociala samspel, föreställningar om femininitet, maskulinitet och sexualitet samt barns och ungas positioner i relation till vuxna kan gestalta sig på diskussionsfora online.

I sin avhandling i pedagogik vid Stockholms universitet har Cecilia Löfberg studerat samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på tre av sajten LunarStorms diskussionsfora.

I samtalen uttrycker virtuella barn och unga i åldern 12-15 år olika idéer, frågor och påståenden i relation till hur könstillhörighet kan se ut och vad sexualitet kan innebära. Detta uttrycks utifrån idéer, normer och värderingar som finns i barns och ungas kulturella ”nu”, det vill säga deras egna kulturella sammanhang där andra värderingar och normer än vuxensamhällets gör sig gällande, i kombination med samhälleliga normsystem och värderingar om hur barns och ungas handlingsutrymme i relation till dessa fenomen bör se ut.

Socialt samspel online kan se ut på olika sätt. När virtuella barn och unga samspelar med varandra kring frågor om tjejer och killar uppstår ofta ”lekande” samspel.

– I ett lekande samspel blir det centrala att bekräfta varandras idéer och gemensamt skapa idéer om ett givet fenomen, i det här fallet hur det är att vara tjej respektive kille i relation till det andra könet. Här visar det sig till exempel hur förmågan att uttrycka känslor står i relation till könstillhörighet och de konstruktioner av genus som hänger ihop med detta, säger Cecilia Löfberg.

Ett annat samspelsmönster som uppstår online är ”korrigerande samspel” där argument om vad som är rätt och fel, bra eller dåligt, framträder som centrala aspekter i diskussionerna.

Korrigerande samspel är mest framträdande när virtuella personer i olika åldrar samspelar med varandra men utvecklas också mellan jämnåriga. Samspelet dominerar diskussioner om sexualitet där vuxna virtuella personer i stor utsträckning går in och diskuterar med barn och unga om deras funderingar. I dessa diskussioner tydliggörs sexualitet som ett fenomen som barn och unga på olika sätt försöker förhålla sig till i sina ambitioner att förstå vuxenvärlden och utvecklas inom sina egna genuskonstruktioner.

– Det blir också tydligt genom vuxna virtuella personers kommentarer att sexuell aktivitet ses som ett ”vuxenområde” där barn och unga, företrädesvis tjejer, kan utsättas för risk och att det inte bör tas i anspråk när man är alltför ung. Vuxnas sätt att förmedla detta är genom omsorg, förmaningar eller tillrättavisningar, säger Cecilia Löfberg.

Enligt avhandlingen visar sig sexualitet vara ett område där barns och ungas kulturskapande i sitt kulturella ”nu” skiljer sig från de normer och värderingar om barn, unga och sexualitet som finns i ett samhälleligt normsystem. Här synliggörs barns och ungas olika sätt att positionera sig själva och positioneras av vuxensamhället i relation till ett område som i många hänseenden anses ”förbjudet” för barn och unga.

– Min avhandling är ett bidrag till ökad kunskap om hur barn och unga kan använda sig av kommunikation online och hur deras frågor bemöts och hanteras av andra, säger Cecilia Löfberg.

Avhandlingstitel: Möjligheternas arena? Barns och ungas samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på en virtuell arena

Kontaktinformation
Ytterligare information
Cecilia Löfberg, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-163971, 0707-282846, e-post cecilia@ped.su.se

För bild på Cecilia Löfberg, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera