Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2008

Svårplanerad vardag för projektledare

En projektledares arbete är inte lika förutsägbart och strukturerat som det ofta framställs. Enligt Andreas Nilsson vid Umeå universitet innebär en stor del av jobbet att kunna hantera föränderliga mål under en ständig tidspress.

Allt fler arbetar idag i tidsbegränsade projekt, och i samband med denna utveckling har det också skett en förändring av på vilket sätt projekten används. Trots detta används ofta traditionella och generella modeller för hur man ser på och arbetar med projekt.

Andreas Nilsson vid Umeå universitet har i sin avhandling observerat projektledares dagliga arbete. Under studien har han bland annat följt med två projektledare under deras projekt som handlade om systemutveckling och att utveckla mjukvara. Han menar att villkoren för projektledare ofta ändras, något som gör det svårt att följa en tidsplan och arbeta mot tidigt uppsatta mål.

För projektledare handlar arbetet till stor del om att hantera ändrade förutsättningar, utan att kunna förutse när förändringarna kommer, vad de innebär eller hur de påverkar projektet. Det enda som är säkert är att förändringarna kommer. Enligt Andreas Nilsson påverkas och formas projektledarnas vardag av tre utmaningar; att Förstå, Ordna och Hinna.

I den traditionella synen på projektledning läggs planer fast i ett tidigt skede för att sedan styra hela projektarbetet. Men Andreas Nilsson menar att planerna diskuteras, förhandlas och tolkas under hela projektet. Projektledarnas utmaning är då att kontinuerligt Förstå, det vill säga skapa mening och gemensam förståelse för planerna och projektet.

Under projektets gång dyker det ständigt upp olika situationer som projektledarna ska hantera och Ordna. Ofta blir lösningarna kreativa, som till exempel när resurser flyttas om för att möta olika teams förändrade arbetsbelastning. I denna process spelar även mötena en central roll, något som blir extra tydligt under perioder av stress och ökad arbetsbelastning.

Att Hinna i tid är centralt för projektledarna, eftersom projekt per definition har en början och ett slut. I mitten av projekten börjar gruppen ofta känna sig pressad, och i korta projekt skapas en närmast konstant känsla av tidsbrist och stress. För att kunna hantera de förändringar som annars skulle förstöra tidplanen, använder sig projektledarna av tidigare erfarenheter och skapar utrymme för de förändringar som eventuellt, men troligtvis, kommer.

De studerade projekten inom mjukvaruutveckling varade tio till tolv veckor, och var delprojekt långt ner i en projekthierarki där de övergripande huvudprojekten pågick i ungefär ett år.

Torsdagen den 5 juni försvarar Andreas Nilsson, Handelshögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Projektledning i praktiken: Observationer av arbete i korta projekt.

Disputationen äger rum kl. 15.15 i hörsal B, Samhällsvetarhuset

Fakultetsopponent är Professor Erling S. Andersen, Handelshøyskolen BI, Oslo, Norge.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Andreas Nilsson,
Handelshögskolan,
Umeå universitet,
tel: 090-786 77 30, 070-66 581 55
e-post: andreas.nilsson@usbe.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera