Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2008

Utsläpp av metaller från vägtrafik

I takt med ökade regleringar inom miljöområdet och en snabb teknikutveckling är det inte längre fabriker som är de största miljöbovarna. Istället har det mer diffusa utsläppen från produktanvändning fått en större betydelse. David Hjortenkrans vid Högskolan i Kalmar har undersökt vilka metallutsläpp som sker från bromsbelägg och däck.

En ökad medvetenhet om transporter och trafikens betydelse för samhällets utsläpp till följd av konsumtion understryker det ökade kunskapsbehovet för de trafikrelaterade utsläppskällorna.

– Jag har koncentrerat mig på metallerna antimon, bly, kadmium, koppar, krom, nickel och zink, säger David Hjortenkrans. Min forskning strävar efter att kvantifiera utsläppen från de olika källorna,spåra förändringar över tid, kartlägga utsläppsmönster och metallrörlighet i jord som ligger nära vägarna.

Resultaten pekar på att även om de trafikrelaterade källorna kvantitativt är små i jämförelse med den totala användningen så är de av stor betydelse. De nya siffrorna visar att, trots materialutveckling inom området under det senaste årtiondet, så är fortfarande däck en av de största källorna för kadmium och zink som finns i stadsmiljö. Studien visar att bromsbelägg fortfarande är en viktig källa för utsläpp av koppar och antimon i vår miljö. Bly- och kadmiumutsläpp från däck och bromsbelägg har däremot minskat drastiskt under samma period. Denna minskning beror troligen på en reglering på EU-nivå. Dessutom visar resultaten att galvaniserade ytor är den viktigaste källan till zink i stadsmiljö.

– Metallkoncentrationerna i jord som ligger nära vägar har ökat med 3 – 16 ggr under relativt kort tid, berättar David Hjortenkrans. Metallerna uppvisar endast en begränsad spridning från vägen och ner i jordprofilen. Den största metallpåverkan återfinns inom 10 m från vägen och i de översta 10 cm av jorden.

Trots den begränsade spridningen så uppvisar de flesta metallerna en förhållandevis hög rörlighet, vilket innebär att de kan förflytta sig vid störning av jorden. De bromsrelaterade metallerna hade inte några förhöjda halter nära korsningar utan var mer jämnt spridda över hela körsträckan.

David Hjortenkrans disputerar den 16 maj kl 09.30, sal A137, Landgången 4, Kalmar med avhandlingen ”Road traffic metals – sources and emissions”. Opponent är Per-Arne Malmqvist, Chalmers
Tekniska Högskola Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
David Hjortenkrans
Tel: 0480- 44 62 20
E-post: david.hjortenkrans@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera