Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2008

Unga med diabetes sårbara i övergången från barn- till vuxenvård

Ungdomar och unga vuxna med diabetes har som grupp sämre sjukdomskontroll än under någon annan period i livet vilket kan få allvarliga konsekvenser för deras hälsa på sikt. Detta kräver särskilda strategier i sjukvården för att möta gruppens behov i en sårbar tid med stora förändringar på det personliga och sociala planet.

Leg sjuksköterska Carina Sparud Lundin har i sin avhandling studerat hur ungdomar, föräldrar och vårdgivare upplever överflyttningen från barn- till vuxendiabetesvård. Hon har dessutom följt en större grupp ungdomar mellan 18 och 24 år via deras journaler.

Resultaten visar att barnsidan erbjuder ett multidimensionellt stöd med bättre tillgänglighet och komplementära resurser, mer informell vårdmiljö samt högre grad av föräldradelaktighet. Efter övergången till vuxenvård blir ungdomarna mindre synliga på grund av organisatoriska villkor och strategier. Vårdgivare, ungdomar och deras föräldrar efterfrågar en bättre integration mellan barn- och vuxendiabetesvård. De unga upplevde också att bristande kontinuitet i vuxenvården påverkade relationen till den nya vårdgivaren mycket negativt. Det visade sig i studien vara svårare att överbrygga skillnader mellan barn- och vuxendiabetesvård vid större sjukhus med många mottagande enheter än vid mindre sjukhus.

Antalet besök minskade för varje år under perioden och kvinnorna gjorde fler besök i vuxenvården än männen. Trots mindre resurser inom vuxenmedicinsk diabetesvård än på barnsidan gjorde patienter med sämst sjukdomskontroll flest besök till skillnad mot vad flera tidigare studier visat.

– Detta talar för att de begränsade resurserna ändå fördelas till dem med störst behov. Å andra sidan kan detta också vara en förklaring till att många unga vuxna känner sig mindre prioriterade än i barnsjukvården, säger Carina Sparud Lundin.

I analysen användes också chatt-kommunikation mellan unga där deras kontakter visade sig kunna utgöra ett kravlöst, bekräftande och ofta lärande stöd att hantera sjukdomen i det dagliga livet.

– I vissa chatt-inlägg blev det tydligt att den unge kände sig mycket vilsen och att existentiella funderingar blev diskuterade och eller genuint bekräftande av andra unga med liknande erfarenheter. Detta är ett stöd som vårdgivarna inte kan erbjuda, men som uppenbarligen kompletterar deras insatser för unga med diabetes, säger Carina Sparud Lundin.

En allmän debatt om hur vården ska organiseras för ungdomar med kroniska sjukdomar pågår och framförallt vårdgivare från barnsjukvården känner oro för att lämna över patienter. Det ökade antalet patienter som insjuknar i diabetes under barn- och ungdomsåren har ökat belastningen inom vården. Enligt sjukvårdspolitiska beslut är nu direktivet att överföra patienter vid 18 års ålder, oavsett patientens individuella behov och oftast utan att särskilda insatser för integration av barn – och vuxendiabetesvård.

– Jag hoppas att avhandlingens resultat kan bidra till denna debatt genom att visa hur olika förutsättningar påverkar vårdkedjan och den enskilde patientens upplevelse av möten i vården under en sårbar tid i livet, säger Carina Sparud Lundin.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Avhandlingens titel: Living with diabetes during transition to adult life- Relationships, support of self-management, diabetes control and diabetes care.

Avhandlingen försvaras fredagen 16 maj, klockan 13.00, hörsal 2119, Arvid Wallgrens Backe 2, Hus 2, Göteborg.

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/10029

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4 000 grundutbildningsstudenter, och 1 000 doktorander. Antalet anställda är 1 500, varav 850 är forskare och/eller lärare.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Leg sjuksköterska Carina Sparud Lundin, telefon: 031–786 6063, e-post: carina.s-lundin@fhs.gu.se

Handledare:
Professor Ella Danielson, telefon: 031–786 6032, e-post: ella.danielson@fhs.gu.se
Universitetslektor Ingbritt Öhrn, telefon: 031–786 6077, e-post: ingbritt.ohrn@fhs.gu.se
Sektorsöverläkare Gun Forsander, telefon: 031–438 247, e-post: gun.forsander@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera