Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 april 2008

Mentalt friskare barn i Etiopien – eller dolda problem?

En studie visar det överraskande resultatet att stadsbarn i Etiopien trots svåra omständigheter har lägre andel beteendestörningar och mentala problem än jämförbara grupper på andra håll. Tolkningen diskuteras ingående i den avhandling som Menelik Desta försvarar vid Umeå universitet den 4 april.

I en färsk studie på ett representativt urval stadsbarn i Addis Abeba visade sig sängvätning vara det vanligaste psykiskt relaterade problemet. Därefter följde enkla fobier, dvs. irrationell skräck för speciella föremål eller situationer. Förekomsten av alla andra beteendeproblem var lägre än den nivå som beskrivs i den vetenskapliga litteraturen.
Bipolär sjukdom – mani och/eller depression – påträffades inte alls.

Fynden stred mot forskarnas förväntningar att beteendestörningar och mentala problem skulle vara mer utbredda här än i västvärlden på grund av att etiopiska barn växer upp under svårare omständigheter med utbrett barnarbete, trakasserier och kroppsbestraffningar som allmänt accepterade uppfostringsmetoder, fattigdom, bristande mödra- och barnavård med överdödlighet hos nyfödda och små barn.

Det faktum att avhandlingens studier visade lägre förekomst av beteendestörningar än man kunde vänta sig kan, utöver rena metodfrågor, tolkas på två sätt:

Dels kan det bero på att problemen finns men att föräldrar har svårt att känna igen och rapportera dem, dels kan resultaten naturligtvis tolkas som att fynden är riktiga.

Mot den bakgrunden är det viktigt att klarlägga hur det egentligen ligger till. Om den lägre förekomsten kan bekräftas av ytterligare forskning skulle det vara av stort globalt intresse eftersom det i så fall finns mycket att lära om de faktorer som skyddar barnen från störningar.

Fram till dess att tvivlen har skingrats, heter det i avhandlingen, är det emellertid säkrast att anta att problemen helt enkelt inte har identifierats.

Det är känt att tidiga känslomässiga och fysiska övergrepp hämmar utvecklingen hos växande barn. Den uppfattningen tillmäts stor betydelse i industriländerna och även i många utvecklingsländer. Det kan antas att sådana störningar inte är mindre vanliga hos missgynnade etiopiska barn, men det finns inga vårdinstanser i landet som tar sig an beteendestörningar hos barn och ungdomar.

Det mest sannolika skälet är en brist på medvetenhet, särskilt hos beslutsfattare, om problemen och om värdet för individen och samhället av att åtgärda dem. Systematisk folkupplysning kring mental hälsa bör därför genomföras via medierna med tyngdpunkt på vad som kan göras för att stödja en positiv utveckling av barnens psykosociala utveckling. Alla vårdinstanser som arbetar med barn bör ta med detta i sitt arbete.

Fredagen den 4 april försvarar Menelik Desta, Inst. för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Epidemiological studies of mental health in children in Addis Abeba, Ethiopia.

Disputationen äger rum klockan 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är prof. em. Marianne Cederblad, Lunds Universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1585<=sv.

Kontaktinformation
Menelik Desta är doktorand vid enheten för barn- och ungdomspsykiatri. Han kan nås via tel. 090-785 63 83, epost menelik.desta@psychiat.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera