Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 februari 2008

Extra hjälp ökade inte andelen sysselsatta – Arbetstorget jämförs med Arbetsförmedlingen

Genom extra hjälp och stöd har äldre långtidsarbetslösa som deltagit i Arbetstorget för erfarna sökt fler jobb och kommit på fler intervjuer än jämförbara deltagare i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Deltagarna är trots det inte mer sysselsatta än icke-deltagarna, visar en ny utvärdering från IFAU.

I rapporten jämförs två grupper äldre långtidsarbetslösa. En grupp som har deltagit i programmet “Arbetstorget för erfarna” och en jämförbar grupp som deltagit i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet (icke-deltagarna).

I Arbetstorget gavs de arbetslösa under tre månader intensifierad arbetsförmedling, vägledning, coachning och eventuellt praktik. Jämförelsegruppen liknar deltagargruppen i viktiga avseenden. Trots att de fått intensifierad hjälp och coachning är deltagarna i Arbetstorget inte mer sysselsatta än jämförelsegruppen. Det gäller oavsett om sysselsättningen mäts en eller 15 månader efter deltagandet. En anledning till detta är att betydligt färre deltagare rapporterade att de ägnade åtminstone någon del av sin arbetstid åt eget företagande.

Deltagarna i Arbetstorget uppger dock att de t ex fått ökat självförtroende, större kontaktnät och en bättre hälsa än om de skulle ha deltagit i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Deltagarna i Arbetstorget hade något högre sökintensitet än icke-deltagarna (ägnade 13 % mer tid åt att söka jobb och sökte 10 % fler jobb per månad). De kom också på fler intervjuer (89 % fler per månad). En liten ökning i sökintensiteten gav ett förhållandevis stort genomslag i antalet intervjuer, men ledde inte till arbete.

En möjlig förklaring är att deltagarna skrev bra ansökningar, men inte levde upp till arbetsgivarens förväntningar vid intervjun. Vi vet att deltagarna t ex uppmanats att inte skriva sin ålder i ansökan. Negativa attityder mot äldre eller förväntningar om högre kostnader kan vara orsaker till att arbetsgivaren kallar till intervju, men inte anställer.  

Arbetstorget för erfarna pågick under 2004-2007 och drevs av föreningen Forum 50+. Deltagarna var över 50 år, långtidsarbetslösa och/eller sjukskrivna. Totalt deltog 456 personer till en kostnad av 62 miljoner kronor. Projektet finansierades med medel från Europeiska socialfonden, Länsarbetsnämnden i Stockholms län och Försäkringskassan. Arbetstorgets arbetssätt liknar flera andra projekt som bedrivits av t ex de olika trygghetsråden, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

I effektutvärderingen undersöks vad som skulle ha hänt med deltagarna i Arbetstorget om de istället hade varit inskrivna i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Information om deltagare och icke-deltagare har hämtats från ett antal dataregister (t ex kön, antal dagar i arbetslöshet, dagar i sjukskrivning, tidigare lön) och från en enkät (t ex motivation, sökbeteende, stöd från omgivning samt upplevd hälsa och välbefinnande).

Enkäten skickades ut till de 230 deltagarna och drygt 2 500 inskrivna. Ett sådant rikt datamaterial är ovanligt vid effektutvärderingar. De 171 deltagarna som svarat på enkäten parades ihop, matchades, med 171 av de 1 345 icke-deltagare som svarat. Deltagare och icke-deltagare stämde överens i drygt 600 avseenden. Denna matchningsmetod är vanlig i litteraturen.

IFAU-rapport 2008:2 Ett alternativt program för långtidsarbetslösa – utvärdering av Arbetstorget för erfarna är skriven av Sophie Langenskiöld och Per Johansson, båda IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Vill du veta mer? Kontakta Sophie Langenskiöld på telefon 0709-39 37 33, e-post sophie.langenskiold@nek.uu.se eller Per Johansson på telefon 018-471 70 86, e-post per.johansson@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera