Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2008

Konkurrensen på den svenska bankmarknaden

Den svenska bankmarknaden har genomgått stora förändringar under de senaste två decennierna och är alltjämt stadd i förändring. Förändrat regelverk och omvälvande teknisk utveckling har skapat nya förutsättningar. Hur har det då påverkat bankmarknaden?

I en ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborg universitet studerar ek dr Pål Sjöberg konkurrensförhållandena på den omdanade svenska bankmarknaden. Den visar bland annat att kommersiella banker är mer konkurrensutsatta än sparbanker.

Avhandlingen “Esseys on Performance and Growth in Swedish Banking” består av tre delstudier.

Den första, som bygger på data för ett 90-tal svenska banker från perioden1996-2002, undersöker den genomsnittliga konkurrensgraden. Den koncentrerade marknadsstrukturen till trots visar studien att konkurrensen är god. I studien framgår också att de kommersiella bankerna är mer konkurrensutsatta än sparbankerna, vilket den andra delstudien tar fasta på.

I den andra delstudien undersöks konkurrensen på lokala bankmarknader där sparbankerna ofta har en dominerande roll. I studien skattas så kallade inträdeströsklar, den minsta marknadsstorlek som fordras för att inhysa ett givet antal banker på en marknad. Resultaten visar att inträdeströsklarna per bank alltid ökar med stigande antal aktörer. Vinstmarginalerna är störst i de mest koncentrerade marknaderna, men krymper också mest då nyetablering sker i dessa marknader.

I avhandlingens tredje delstudie undersöks sambandet mellan bankers storlek (balansomslutning) och tillväxt i Sverige. Studien baseras på data för 79 svenska banker från perioden 1995-2002. Gibrats lag, som säger att ett företags tillväxt är proportionell mot dess storlek, testas empiriskt.

Resultaten visar att Gibrats lag inte kan förkastas.
– Gibrats lag erbjuder en förklaring till att koncentrationen på marknaden är hög, trots att större banker generellt sett inte växer fortare än små. Jag hade hypotesen att den nya tekniken skulle ha gynnat de större bankerna, men det kunde jag inte belägga i studien, säger Pål Sjöberg, avhandlingens författare.

Avhandlingen presenterades den 14 december 2007.
Författare: Ekonomie doktor Pål Sjöberg
Titel: Esseys on Performance and Growth in Swedish Banking
Institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Pål Sjöberg
031-786 1356, 0739-86 72 33
pal.sjoberg@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera