Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2007

Att utmana erfarenheter kan leda till gemensam kunskapsutveckling

Vilka frågor ställer sig pedagoger i det vardagliga arbetet med flerspråkiga barn med autism? Hur kan forskare och lärare tillsammans använda sina erfarenheter och utveckla sin kunskap om mångkulturalism och autism? Dessa frågor besvarar Fia Andersson i sin avhandling vid Stockholms universitet.

Med utgångspunkt i egna erfarenheter kan forskare och lärare tillsammans utveckla kunskap inom området mångkulturalism och autism. Det visar Fia Andersson i sin doktorsavhandling vid Stockholms universitet. I avhandlingen beskriver hon den kunskap som utvecklats i en så kallad forskningscirkel, i vilken sju pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn som beskrivs ha någon problematik inom autismspektrum samt en forskarstuderande deltog.

– Forskningscirkeln kan beskrivas som en mötesplats där organiserat kunskapssökande och kunskapsutveckling sker i dialog mellan alla deltagare kring ett gemensamt problem. En inledande fråga löd: Vilka frågor ställer sig pedagoger i det vardagliga arbetet med flerspråkiga barn som har en problematik inom autismspektrum, berättar Fia Andersson vid Institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm.

Deltagarnas samlade erfarenheter pekar enligt Fia Andersson på att deras kunskap om barnen inte alltid efterfrågas eller tas tillvara.

– Det råder en hierarkisk struktur när det gäller barn med problematik inom autismspektrum, där tas ett medicinskt/biologiskt tolkningsföreträde för givet. Deltagarna hävdade att de inte finner sig i detta utan är angelägna om att hitta mötesplatser där olika yrkesgrupper kan mötas och på likvärdiga villkor utveckla lärandemiljön för barnets bästa, säger Fia Andersson.

Avhandlingen visar också att i arbetet med flerspråkiga barn med autism “tar diagnosen över” och att det därför sällan blir aktuellt med modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet.

– En viktig insikt för deltagarna under forskningscirkeln var att både pedagoger och andra ofta tog på “autismglasögonen”, vilket innebar att man ansåg sig ha ringat in problematiken, något som i sin tur kunde leda till en begränsning i synen på barnets förmågor, säger Fia Andersson.

De frågor som undersökts i forskningscirkeln har utgått från frågor av vikt i deltagarnas vardagliga arbete. De knyter an till såväl individuella frågor och aktuella problem i deltagarnas verksamheter som till insikt om sammanhang i ett vidare samhälleligt perspektiv. Frågorna har gått utöver de egna intressena och bildat underlag för en mer samhällelig förståelse, samt gett deltagarna viss styrka och beredskap för sitt fortsatta yrkesliv. Kunskapsinnehållet i forskningscirkeln föll ut i fyra teman och rörde modersmålsfrågor, funktionshinder och diagnoser, strukturfrågor samt samarbete med föräldrar och samverkan med andra yrkesgrupper.

Avhandlingens titel: Att utmana erfarenheter. Kunskapsutveckling i en forskningscirkel.

Disputationen äger rum den 20 december kl 10.00 i Dahlströmsalen, Lärarhögskolan i Stockholm. Opponent är professor Jerry Rosenqvist, Högskolan i Kristianstad.

Ytterligare information
Fia Andersson, Institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm. Avhandlingen läggs fram vid Stockholms universitet.
E-post: Fia.Andersson@lhs.se
Mobil: 070-336 44 42

För bild kontakta universitetes presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera