Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2007

Miljöföroreningar risk för kvinnors fortplantningsorgan

Miljöföroreningar kan sannolikt påverka fortplantningsorganen hos både kvinnor och gråsälar. Carolina Bredhult visar i sin avhandling på ökad förekomst av myom hos gråsälar som utsatts för PCB under lång tid, men också att celler från kvinnors livmoderslemhinna påverkas av hormonstörande föroreningar i laboratorieexperiment. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 14 december.


Miljöföroreningars potentiella effekter i människor och djur är ett påtagligt bekymmer i dagens samhälle. I den första rapporten av sitt slag i Sverige och världen rapporterade Sören Jensen 1966 att polyklorerade bifenyler (PCB) förekom i miljön. Därefter fann man att långlivade miljöföroreningar som PCB och diklorodifenyltrikloroetan (DDT) var vitt spridda i miljön och att Östersjön var mycket förorenad. Under 1960- och 1970-talen minskade också gråsälspopulationen i Östersjön. Undersökningar av döda sälar visade att de hade njurskador, tarmsår, benskörhet samt sammanväxningar, förträngningar och muskelknutor (myom) i livmodern. Dessa livmoderskador tros ligga bakom populationsminskningen bland Östersjögråsälar. Myom är även vanligt förekommande bland kvinnor, men man vet inte varför de uppstår.

En av studierna i Carolina Bredhults avhandling omfattar 257 gråsälshonor från Östersjön som undersöktes 1973-2007. Hon fann att myom endast förekom i honor som var 22 år eller äldre, och att förekomsten verkade vara kopplad till en hög livstidsexponering för PCB. Myomförekomsten var som högst i sälar undersökta från slutet av 1970-talet till mitten av 1990-talet och har därefter sjunkit. Även föroreningsnivåerna av PCB och DDT i Östersjön har sjunkit sedan användningen av dessa ämnen förbjöds i början av 1970-talet.

För att studera miljöföroreningars effekter på de kvinnliga fortplantningsorganen i människa användes en cellodlingsmodell baserad på endotelceller från livmoderslemhinnan. Endotelceller klär insidan av alla blodkärl i kroppen.

– Vi fann att hormonstörande miljöföroreningar påverkar delningen och i vissa fall även överlevnaden hos dessa celler, säger Carolina Bredhult.

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att miljöföroreningar i vår omgivning kan påverka det kvinnliga fortplantningssystemet både hos människor och gråsälar och att en hög livstidsexponering för PCB kan vara kopplat till ökad myomförekomst bland gråsälar i Östersjön.

– Men det behövs fler studier för att klargöra på vilket sätt miljöföroreningar, både var för sig och i kombination med andra miljöföroreningar, påverkar olika slags celler från fortplantningssystemet och därmed eventuellt även fortplantningsorganens funktion, till exempel fertiliteten, säger Carolina Bredhult.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Carolina Bredhult, 018-611 57 74, e-post: Carolina.Bredhult@kbh.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera