Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2007

Dagens miljöplanering inte rationell

I sin avhandling i sociologi behandlar Thomas Öst ett inslag i den samtida diskussionen kring hållbar utveckling: idén om att vi kan och måste förena tillväxt med ansvar för miljön. Han hävdar att olika verksamheter inte kan präglas av både ekonomisk och ekologisk rationalitet samtidigt. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 7 december.

Inom s.k. ekologisk moderniseringsteori beskrivs denna idé som att det ekologiskt rationella gradvis kommer att bli lika viktigt i samhället som det ekonomiskt rationella. Ekologiska överväganden och hänsynstaganden blir lika betydelsefulla som de ekonomiska är vid politiska beslut. Sammantaget skulle en sådan strategi betyda att man eftersträvar livsstilsförändringar samtidigt som man inför ny teknologi som till synes gör livsstilsförändringar mindre viktiga.

En sådan motsägelsefull miljöplanering blir resultatet av att man från politiskt håll försöker agera utifrån två helt motsatta uppfattningar om vad som bör göras för att lösa samtida miljöproblem, menar Thomas Öst: Att vi måste förändra vår livsstil mot större ansvarstagande för miljön och att vi måste införa ny teknologi som skall ta ansvar för miljön.

– Grön teknologi syftar till att underlätta för personer att leva miljövänligt och det talas ofta om att det skall vara lätt att göra rätt. Men om livsstilsförändringar är nödvändiga för att lösa miljöproblemen uppstår ett dilemma: Man måste både försöka få folk att ta större ansvar och låta tekniken ta över ansvaret. Det verkar inte rationellt, säger han.

I sin avhandling belyser han detta dilemma och ger en teoretisk förklaring till varför det uppstår. Thomas Öst gör gällande att det råder ett slags nollsummespel mellan ekonomisk tillväxt och ansvar för miljön. Det går att eftersträva båda sakerna, men inte på en och samma gång. På samma sätt är förhållandet mellan livsstilsförändringar och “grön” teknik ett nollsummespel, liksom även förhållandet mellan energieffektiviseringar och minskande energianvändning.

Han beskriver dessa nollsummespel med hjälp av ett antal konkreta exempel – bland annat energihushållningsåtgärder i den nyanlagda stadsdelen Västra Hamnen i Malmö – och kommer fram till att det krävs att olika verksamheter i samhället särskiljs, så att vissa präglas av ekologisk rationalitet medan andra är i första hand ekonomiskt rationella.

Det är just samtidigheten i den nämnda “bådeoch-strategin” inom dagens miljöpolitik som kritiseras. Han menar att det rimligen inte går att förmå människor att bli mer ansvarstagande genom att hjälpa dem att ta mindre ansvar.

– Däremot bör det gå att propagera för livsstilsförändringar på vissa områden i samhället, t.ex. val av färdmedel, medan man på andra områden, t.ex. energihushållning, i stället satsar på “grön” underlättande teknik, säger Thomas Öst.

Han vill med sin avhandling visa hur den ekologiska moderniseringen av samhället skulle kunna bedrivas på ett mer rationellt vis.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Thomas Öst, tel: 08-38 15 88 och 073-846 77 07, e-post: Thomas.Ost@ibf.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera