27 november 2007

Alla barns rätt til lek

Sedan 20 år tillbaka finns det en lag som säger att lekplatser ska vara tillgängliga för alla barn – trots det är det i dag endast mellan en och två procent av alla svenska lekplatser som är det. Resultatet är att många barn med olika funktionsnedsättningar helt går miste om möjligheten att leka tillsammans med andra barn, något som i sin tur leder till utanförskap och i förlängningen en form av diskriminering.

Arbetsterapeuten Maria Prellwitz har i sitt forskningsarbete beskrivit bland annat barns och föräldrars syn på lekplatsers tillgänglighet – eller rättare, brist på tillgänglighet – och resultaten presenterar hon i doktorsavhandlingen Playground accessibility and usability for children with disabilities. Experiences of children, parents and professionals (på svenska Lekplatsers tillgänglighet och användbarhet för barn med funktionsnedsättningar. Erfarenheter från barn, föräldrar och professionella), med vilken hon disputerar den 30 november.

“Jag ser lekplatsen från mitt fönster men jag har aldrig varit där, för där är sand. Vad jag önskar mest av allt är plattor för då skulle jag i alla fall komma in och vara nära mina kompisar”.

Så beskriver en pojke som sitter i rullstol sina tankar om lekplatser, och Maria Prellwitz konstaterar också i sin avhandling att lekplatser framför allt är en social miljö där barn träffas och leker tillsammans.

– För många barn med funktionsnedsättningar är leken endast möjlig med hjälp av någon vuxen eftersom tillgängligheten är så dålig, och att ha en vuxen med sig försvårar givetvis möjligheterna att leka med kompisarna, säger Maria Prellwitz.

“Nej, lekplatser är inget ställe för honom, han kan inte leka där om jag inte är aktiv, det är ingen rolig plats för oss”, säger en förälder i avhandlingen.

Av Maria Prellwitz intervjuer med barn såväl med som utan funktionsnedsättningar framgår att de vill ha exempelvis små hus, bilar och båtar på lekplatsen, lekredskap som uppmuntrar till fantasi- och rollekar. Själv är hon förvånad över att det nästan inte skett några som helst förändringar på de svenska lekplatserna under de senaste 100 åren – bortsett från färger och byggnadsmaterial ser de flesta lekplatser likadana ut i dag som då.


– I dag finns forskning som visar hur viktig leken är för alla barns utveckling och hur viktigt det är för barn att kunna vara delaktiga i lek med andra barn. Möjligheten till lek på lekplatser är viktig för alla barn, oberoende av förmågor. Jag och andra arbetsterapeuter, med vår kunskap om hur miljön och olika funktionsnedsättningar påverkar ett barns förmåga att utföra aktiviteter, har därför mycket att bidra med när det gäller att utforma lekplatser som möjliggör lek för alla.

Maria Prellwitz är född i Boden, legitimerad arbetsterapeut och har en teknologie licentiatexamen från 2002. Hon är anställd som universitetsadjunkt på Avdelningen för hälsa och rehabilitering vid LTU:s institution för hälsovetenskap.

Kontaktinformation
Upplysningar: Maria Prellwitz, tel. 0920-49 38 61, 070-537 82 13, maria.prellwitz@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera