Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 november 2007

Depressioner bland de allra äldsta- vanliga och dåligt behandlade

Upp till var fjärde person som är äldre än 85 år är deprimerad. En tredjedel av dem saknar helt behandling och bland de behandlade har många kvardröjande symtom, framgår av den avhandling som Ellinor Bergdahl försvarar vid Umeå universitet den 16 november.

Avhandlingen ingår i det s.k. 85+-projektet som studerar hälsa och livskvalitet hos de allra äldsta. Under 2000 och 2002 intervjuades 85- och 90-åringarna samt de som då var 95 år och äldre i Umeå kommun och fem inlandskommuner. Under 2005 gjordes en uppföljning av dem som intervjuades 2000.

Det visade sig att depression var vanligt, en dryg fjärdedel av alla intervjuade var deprimerade. Bland de deprimerade var ungefär två tredjedelar under pågående behandling med antidepressiva läkemedel; av dessa hade varannan fortfarande symtom av sin depression. Det betyder att depression var både underdiagnostiserat, eftersom var tredje deprimerad saknade helt behandling, och otillräckligt behandlat, eftersom flertalet hade kvarstående depressiva symptom trots behandling.

Fler kvinnor än män var deprimerade. Faktorer som hörde samman med depression var bl.a. förlust av ett barn under de senaste tio åren och minskade kontakter med familj och vänner, men också faktorer som fysisk sjukdom och minskad förmåga att självständigt utföra sina dagliga aktiviteter kunde kopplas till depression.

Depressioner var vanligare bland personer med demenssjukdom; närmare hälften av de dementa var också deprimerade. Att ett barn dött under de senaste tio åren var associerat med depression bland dementa, däremot föreföll inte fysiska sjukdomar vara lika betydelsefulla för depression i denna grupp. Depression var här lika vanligt förekommande bland kvinnor som bland män.

Andelen dödsfall var högre bland dem med depression, både på kort och lång sikt. De allra flesta av dem som hade depression vid undersökningen 2000 hade avlidit vid tiden för uppföljningen 2005. Av dem som fortfarande var i livet då var de allra flesta fortfarande deprimerade. Dessutom hade ett stort antal personer som inte var deprimerade 2000 hade insjuknat i depression under de fem kommande åren.

Den övergripande slutsatsen i avhandlingen är att depression bland de allra äldsta förefaller vara ett vanligt och allvarligt folkhälsoproblem. Större ansträngningar måste göras för att förbättra kvaliteten på såväl bedömning som behandling och forskning inom detta område eftersom det verkar finnas brister idag.

Ellinor Bergdahl är läkare och doktorand vid Inst. för samhällsmedicin och rehablitering, enheten för geriatrik. Hon kan nås på tel. 090-785 87 27, e-post: ellinor.bergdahl@germed.umu.se

Fredag den 16 november försvarar Ellinor Bergdahl, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Depression among the very old
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhusets aula.
Fakultetsopponent är doc. Ingvar Karlsson, Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera