Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2007

Ärt-havreensilage är ett bra egenodlat proteinfoder till mjölkkor

Att täcka mjölkkors proteinbehov med egenodlat foder är en utmaning på många gårdar. Nu visar Tomas Rondahl från SLU hur ärt-havreensilage kan bli en del av lösningen. Med lämplig skördetidpunkt och ensileringsteknik och utblandning med vanligt vallensilage kan kornas behov av kraftfoder minskas betydligt.

Ett problem inom både ekologisk och konventionell mjölkproduktion är att tillgodose mjölkkornas stora proteinbehov. Enligt en EU-förordning ska alla djur inom ekologisk animalieproduktion sedan 2005 utfodras enbart med ekologiskt producerat foder. Dessutom efterfrågar konventionella mjölkproducenter egenodlade proteinfodermedel, eftersom importerade sojabaserade foder stiger alltmer i pris.

Ärter är proteingrödor som är självförsörjande på kväve och som inte kräver någon tillförsel av handelsgödsel. Ofta odlas ärter till mogen skörd, som tröskas, men Tomas Rondahls avhandling handlar om ärter som samodlas med havre och ensileras vid en tidpunkt då växterna ännu är gröna. Sådan odling fungerar på de flesta mjölkgårdar i Sverige, även i norr där det kan vara svårt att få ärter tröskmogna.

Ett problem med ensilering av ärter är att en stor andel av ärtproteinet är lättlösligt i kons förmagar. Det innebär att det mesta av proteinet inte kan utnyttjas av kon utan omvandlas till bl.a. ammoniak, som utsöndras med urin och avföring. Hur stor andel av ärtproteinet som är lättlösligt beror på hur mycket proteinnedbrytning som skett efter att grödan skördats och ensilerats (konserverats genom mjölksyrajäsning).

Tomas Rondahl har i sitt doktorsarbete jämfört olika ensilerings- och utfodringsstrategier och visar att ärt-havreensilage kan vara ett bra proteinfodermedel för mjölkkor. Hans slutsatser är att:

• grödan ska skördas när ärskidorna är halvmatade till fullmatade, vilket innebär att man har ca två veckor på sig
• en rotorslåttermaskin utan krossaggregat ska användas, för att minska spillet
• grödan ska förtorkas till en torrsubstanshalt på ca 25 procent, och tillsättas 6 liter syra per ton grönmassa för att få en stabil ensilering
• ärt-havreensilaget kan ersätta vallensilage till mjölkkor eller ännu hellre blandas lika med vallensilage av hög kvalitet.

När ärt-havreensilaget blandades med vallensilage med högt näringsvärde (häften-hälften på torrvikt) erhålls en s.k. kraftfodersparande effekt vid utfodring av högavkastande mjölkkor. Detta innebär att kor som blev utfodrade med ensilageblandningen och en mindre kraftfodergiva mjölkade lika mycket som kor som utfodrades med endera av de två entensilagtyperna och en större kraftfodergiva.

Slutsatserna bygger bland annat på försök som visar att nedbrytningen av ärtprotein minskar i senare skördad ärtgröda, liksom om grödan förtorkas på fält till ca 30 procent torrsubstanshalt innan ensilering, eller om 6 liter syra tillsätts per ton grönmassa. Proportionerna i blandutsädet var 200 kg ärt per 50 kg havre.

Agronom Tomas Rondahl, institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, försvarar sin avhandling Whole-crop pea-oat silages in dairy production – Effects of maturity stage and conservation strategy on fermentation, protein quality, feed intake and milk production.

Tid: Torsdag 8 november 2007 kl. 10.00
Plats: Wibesalen, Röbäcksdalen, SLU, Umeå
Opponent: Dr. Gbola T. Adesogan, Department of Animal Sciences, University of Florida, Gainesville, Florida, USA.

Pressbilder:
(får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges)

• Tomas Rondahl (Foto: Veronica Janson)
http://www-nlfak.slu.se/pressbilder/rondahl/tomas_rondahl.jpg

• Ärt-havregröda med ärter i utvecklingsstadium “ärtutveckling med halvmatade baljor” (Foto: Tomas Rondahl)
http://www-nlfak.slu.se/pressbilder/rondahl/art_havre.jpg

• Skörd av ärt-havregröda på Röbäcksdalen, SLU, Umeå (Foto: Tomas Rondahl)
http://www-nlfak.slu.se/pressbilder/rondahl/skord.jpg

• SRB-ko som äter ärt-havreensilage (Foto: Tomas Rondahl)
http://www-nlfak.slu.se/pressbilder/rondahl/utfodring.jpg

Mer information:
Tomas Rondahl, 090-786 87 48, Tomas.Rondahl@njv.slu.se

Abstract och avhandlingen i sin helhet (svensk sammanfattning: s 65-70):
http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001608/

Detta och övriga pressmeddelanden från SLU: http://www.slu.se/page.cfm?page=102

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera