Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2007

Övervakad och osedd – ny avhandling om vård i tekniktäta miljöer

Vården på en intensivvårdsavdelning innebär ständiga medicinska kontroller och observationer. Miljön är starkt präglad av teknisk utrustning och täta medicinska kontroller. Kritiskt sjuka patienter drabbas ofta av svikt i flera organ och deras kroppar blir därför kopplade till en samling slangar och tuber, anslutna till medicinskteknisk utrustning. En omfattande teknologisk utveckling har skett de senaste decennierna, men forskning saknas kring hur patienter och vårdare upplever denna utveckling. I en ny avhandling från Växjö universitet studerar sjuksköterskan Sofia Almerud innebörden av att vårda och vårdas i tekniktäta miljöer.

I en första delstudie försöker Sofia Almerud klarlägga om musikterapi kan ha någon mätbar lugnande effekt på en grupp intensivvårdspatienter som tillfälligt vårdades i respirator. Hon konstaterar att i den undersökta gruppen sjönk såväl det systoliska som det diastoliska blodtrycket under pågående musikintervention för att sedan åter stiga efter avslutad behandling

Den andra studien söker svar på hur patienter upplever vården i tekniktäta miljöer.
– Här visar min studie att tekniken tystar patienten och blottställer vårdarnas kompetens berättar Sofia Almerud. Instängda i en skrämmande och svårförståelig miljö, där teknologin slår an tonen, känner patienterna hur existensen perforeras och de känner en närhet till döden. Patienterna befinner sig, oreflekterat, i en tillvaro där teknologin tas för given och de fråntas kontrollen över sin kropp och sitt liv. Patienterna ifrågasätter inte auktoriteterna utan sätter sin tillit till vården och lägger sitt liv i vårdarnas händer. Detta skapar, å ena sidan trygghet, å andra sidan känslan av att vara utlämnad. Vårdaren upplevs agera utifrån organen och deras funktion, som teknologins förlängda arm. Patienterna ser sig som objekt som ska övervakas.

I den tredje delstudien vänder Sofia Almerud sig till den andra parten i vårdrelationen – vårdaren och kommer fram till att vara vårdare i tekniktät miljö kräver både hjärna, hjärta och hand. Vårdarna känner en säkerhet i att objektivt kunna “avläsa” patienten, men tekniska uppgifter överskuggar “vårdandet”. Tekniska arbetsuppgifter blir en ersättning för närhet. Denna studie pekar på vikten av balans. Att teknologisk precision och vårdande båda är oumbärliga.

Avhandlingen avslutas med en fjärde delstudie om själva teknologin. Här konstaterar Sofia Almerud att utmaningen för vårdgivare i tekniktäta miljöer är att veta när den objektiva och mätbara dimensionen ska framträda och när den ska få stå tillbaks. Ingen apparat kan av sig själv skapa en alienering eller störa en vårdares intention att vårda. Det handlar om vår attityd till tekniken. Sofia Almerud menar att det är eftersträvansvärt att återknyta bandet mellan vårdandets teknik och vårdandets konst.

Sofia Almerud är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi och intensivvård och verksam som adjunkt vid Växjö universitet. Hon är född 1969 och bor i Växjö.

Avhandlingen “Vigilance & Invisibility. Care in technologically intense environments” försvaras vid en offentlig disputation fredagen 2 november 2007, klockan 10.30. Opponent är professor Elisabeth Hall, Århus universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare upplysningar kontakta Sofia Almerud på telefon 0470-70 83 32 eller mobil 070-209 22 69 eller e-post: sofia.almerud@vxu.se.

Beställ boken från Växjö University Press, Kerstin Brodén, 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera