Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2007

Så kan vi bli av med dioxiner vid sopförbränning

Genom att förbränna avfall minskar vi sopbergen och får samtidigt tillgång till energi. Problemet är att dioxiner samlas i de askor som bildas. Lisa Lundin, Umeå universitet, visar i sin avhandling hur dessa dioxiner skulle kunna brytas ned på ett enkelt sätt.

När vi förbränner sopor bildas askor med höga halter dioxiner. Askorna läggs därför på deponi, vilket är en kortsiktig och kostsam lösning eftersom vi idag inte vet hur dioxinerna beter sig på längre sikt. Studier har också visat att dioxiner kan lakas ur från deponier till omgivningen.

Lisa Lundin studerar inom sitt projekt, som är delfinansierat av Avfall Sverige, hur dioxiner i aska kan brytas ned genom upphettning, s.k. termisk behandling.
– Under rätt förutsättningar går det att bryta ned nästintill samtliga dioxiner i flygaska, berättar Lisa Lundin.
Askans sammansättning är avgörande för hur pass väl dioxinerna kan brytas ned. Dioxinerna bryts t.ex. ned vid olika temperaturer beroende på hur askan är sammansatt. Det har visat sig att om askan innehåller höga halter av kalk, koppar, järn och svavel gynnar det nedbrytningen av dioxiner.
– Att bryta ner dioxiner termiskt kräver inga stora anläggningar. Eftersom dioxinerna bryts ner och inte avdunstar behövs inte heller någon rening av luften som omger askan vid behandlingen, förklarar Lisa Lundin.
En enkel metod där en anläggning som består bara av ett rör och en skruv som transporterar aska genom röret skulle räcka enligt försök i liten skala och om behandlingen sker i anslutning till förbränningsanläggningen kan energi som erhålls vid förbränningen utnyttjas till den termiska behandlingen.

När vi förbränner avfall avlägsnas alla organiska miljögifter, till skillnad från när vi t.ex. återvinner plaster. I det senare fallet följer de miljöstörande ämnena med vidare till nästa platsförpackning. Med termisk behandling av askan kan dioxiner effektivt avlägsnas från kretsloppet och dessutom minskar dioxinhalten.

I augusti 2006 antogs ett gränsvärde i EU för hur mycket dioxiner som avfall får innehålla utan att behandlas, hit räknas även aska, vilket kommer att öka efterfrågan på en enkel och billig metod för att minimera mängden dioxiner.

Fredagen den 9 november försvarar Lisa Lundin, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Formation and degradation of PCDD/F in waste incineration ashes. Svensk titel: Bildning och nedbrytning av PCDD/F i askor från avfallsförbränning.
Disputationen äger rum kl 13.00 i sal N320, Naturvetarhuset, Umeå Universitet.
Fakultetsopponent är professor James Mulholland, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA. Avhandlingen kommer att försvaras på engelska.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Lisa Lundin på:
Telefonnummer: 090-786 93 20, 0706-194663
E-post: lisa.lundin@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera