Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2007

“Forskningsfusket” vid Umeå universitet:Utredningen klandrar anmälaren!

Den professor vid Umeå universitet som nyligen anklagades för oredlighet i forskning frikänns nu helt av en expertgrupp som granskat frågan. Istället riktar utredarna allvarlig kritik mot anmälaren, vd för det företag som sponsrade den ifrågasatta studien.

– Det är snarast klandervärt att ta till en anmälan om forskningsfusk för att stärka sina egna åsikter om hur en studie ska tolkas istället för att framföra dem i den vetenskapliga diskussionen. Det är inte möjligt för en finansiär att beställa forskningsresultat, och ska inte vara det heller, kommenterar Medicinska fakultetens dekanus Bengt Järvholm som lett utredningen.

Utifrån rapporten beslutade Järvholm på torsdagen att helt frikänna den anmälde forskaren och meddela detta till universitetets rektor Göran Sandberg, som instämmer i kommitténs bedömning:

– Umeå universitet ser mycket allvarligt på forskningsfusk men vi ser minst lika allvarligt på att man försöker svartmåla en av våra mest respekterade forskare i denna ogrundade anmälan. Det är med stor tillfredställelse som jag tagit del av rapporten och jag vill tydligt markera universitetets förtroende för forskaren ifråga.

I fokus för anmälan stod en klinisk prövning av en ny form för strålbehandling vid en viss typ av hjärntumör, ett samarbetsprojekt mellan den Svenska nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer, som leddes av den anmälde forskaren, och Studsvik Medical AB (numera Hammercap Medical AB), som var sponsor för projektet. Samarbetet hade pågått under lång tid och anmälan gällde rapporteringen av en fas 2-studie som pågick mellan mars 2001 och februari 2003.

Anmälan inkom till Umeå universitet den 4 september i år och har granskats enligt den ordning som gäller vid misstänkt oredlighet i forskning. Utredningsgruppen, som utsågs den 12 september, har utöver dekanus bestått av tre ledamöter från Medicinska fakultetens kommitté för etikfrågor – professorna Gisela Dahlquist, Bruno Hägglöf och Erik Lundgren – samt dess sekreterare, biträdande kanslichef Marianne Hultmark. I sin förberedande undersökning, som genomförts i samarbete med universitetsjuristen Chatarina Larsson, är gruppen helt enig om att frikänna den anklagade forskaren på samtliga punkter. Den påpekar dock att vissa av anmälarens anklagelser inte alls har med oredlighet i forskning att göra utan snarare handlar om hur avtalet mellan forskargrupp och sponsor utformas.

Utredningen finner det anmärkningsvärt att “sponsor så tydligt visar att man sökt påverka såväl dragna slutsatser som innehåll i artiklar”. Tvärtom anser utredarna att det är positivt att studien lades upp så att den så långt som möjligt blev oberoende av sin sponsor. “Härigenom har studien iakttagit den viktiga vetenskapliga principen att inte låta huvudsponsor utöva inverkan på datainsamling, tolkning och publicering”, skriver gruppen i sin rapport

Utredningen fastslår att den vetenskapliga dialogen skulle försvåras avsevärt om oenighet kring resultat och tolkningar hanteras i form av en oredlighetsanmälan istället för att utsättas för öppen diskussion eller prövas i nya studier.

För ytterligare upplysningar, kontakta

Professor Bengt Järvholm, dekanus vid Medicinska fakulteten,
Mobilnr 070-619 22 41, epost bengt.jarvholm@envmed.umu.se

Rektor Göran Sandberg, Umeå universitet.
Mobilnr 070-318 12 75

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera