Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2007

Sverige får 5 miljoner hektar mer skogsmark i SLU-förslag

Sverige får ett nytt skogsmarksbegrepp och ytterligare drygt 5 miljoner hektar skogsmark. Det blir resultatet om regeringen följer SLU:s förslag att ansluta sig till FAO:s definition av skogsmark.

SLU föreslår att Sverige ansluter sig till FAO:s (Food and Agriculture Organization of the United Nations) definition av skogsmark och andra skogsrelaterade ägoslag.

Ett byte till FAO:s system skulle medföra att ytterligare drygt 5 miljoner hektar mark klassas som skogsmark i Sverige. Det är mark som idag klassas som skogliga impediment, dvs. mark som producerar i genomsnitt mindre än en kubikmeter virke per hektar och år.

Samtidigt föreslås att FAO:s begrepp träd- och buskmark införs samt att begreppen produktiv skogsmark och improduktiv skogsmark införs som underklasser till skogsmark.

− Det är inte okontroversiellt att impediment omförs till skogsmark, säger professor Göran Ståhl som lett SLU:s utredning, men dagens system är så otydligt att de flesta aktörer inom skogssektorn efterlyser en förändring i den här riktningen.

SLU:s förslag ändrar inte reglerna för hur skogen får brukas. Fördelarna med ett byte av skogsmarksdefinitionen är att skogmarksbegreppet blir tydligare, att man uppnår en högre grad av internationell harmonisering samt att skogsmark som skyddas i naturreservat kan räknas in i arealen skogsmark.

De av SLU föreslagna förändringarna kommer att underlätta statistikhantering och internationella jämförelser samtidigt som övergången mellan systemen bedöms bli smidig.

− Såväl miljöfrågor som skogsbruk blir alltmer internationaliserade så en harmonisering med FAO:s system känns både självklar och nödvändig, säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse. SLU har landets främsta kompetens inom det här området och det är naturligt att regeringen vänder sig till SLU som utredande expertmyndighet.

I FAO:s system räknas mark som skogsmark om träden är minst 5 meter höga och kronslutenheten är minst 10 procent. I Sverige används idag en definition som utgår från markens förmåga att producera virke.
Regeringen uppdrog i juli 2007 åt SLU att lämna ett förslag till indelning av de skogsrelaterade ägoslagen.

SLU:s förslag utgår från det förslag som presenterades av Skogsutredningen 2004 i betänkandet Mervärdesskog (SOU 2006:81).

Ytterligare information: Göran Ståhl, goran.stahl@srh.slu.se, 090-786 84 59 Lotta Möller, lotta.moller@adm.slu.se, 018-67 15 84

Länk till utredningen Förslag till ny svensk indelning av skogsrelaterade ägoslag: http://www-phd.slu.se/planeringsavdelningen/indelningskogsrelateradagoslag.pdf

Länk till Skogsutredningens betänkande Mervärdesskog (SOU2006:81): http://www.regeringen.se/sb/d/108

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera