Tema

Svenskar mer väderberoende än japaner

Hur väl vi trivs i en storstad beror till stor del på utomhusmiljön och hur den är anpassad efter väder och klimat. När temperaturen stiger blir vi gladare och lugnare, vilket gör att vi uppfattar platser på ett mer positivt sätt. Svenskar påverkas dessutom mer av det lokala vädret än japaner, visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Allt fler bosätter sig i städer, vilket ökar behovet av att förstå hur stadens lokala klimat påverkar användningen och uppfattningen av stadens offentliga utomhusmiljö. Det lokala klimatet påverkas mest i städerna genom bebyggelse, markanvändning och annan mänsklig aktivitet, och därmed påverkas även människorna.

Fredrik Lindberg har studerat variationer i det lokala klimatet i staden och hur det påverkar användandet och uppfattning av utomhusmiljön. Han har gjort fältmätningar i Göteborg, Luleå och Tokyo, och även genomfört observationer och intervjuer.

Resultaten visar att användandet av den offentliga utomhusmiljön i hög grad styrs av lufttemperatur, sol- och vindförhållanden, och att väder och klimat påverkar hur vi uppfattar och föreställer oss platser. Resultaten pekar också på betydande skillnader mellan Sverige och Japan; det lokala vädret och klimatet verkar påverka svenskar mer än japaner.

Avhandlingen visar också hur man på ett bättre sätt kan utforma staden ur ett lokalklimatologiskt perspektiv, och därmed öka användandet och förstärka den positiva upplevelsen av stadens uterum. Genom att tydligare föra in klimatkunskaper i stadsplaneringsprocessen kan man förbättra den miljö där vi människor dagligen vistas.
– Trots att kunskapen om stadens lokalklimat är väldokumenterad inom det klimatologiska forskningsområdet används sällan denna kunskap i planeringsprocessen. Forskning visar att det till stor del beror på att det saknas bra och enkla klimatplaneringsverktyg anpassade för arkitekter och stadsplanerare, säger Fredrik Lindberg.

I sin avhandling presenterar han även en ny modell – SOLWEIG – som beskriver de termiska förhållandena i komplexa urbana miljöer. SOLWEIG är ett nytt verktyg som kan bidra till att öka klimattänkandet vid stadsplaneringsprocesser.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta
Fredrik Lindberg
Institutionen för geovetenskaper
Göteborgs universitet
Tel: 031-786 1962
E-post: fredrikl@gvc.gu.se

Handledare: Prof. Ingegärd Eliasson, tel: 031-786 2832

Disputationen äger rum: Tisdagen den 25 september kl 10.00 i Stora hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg

Avhandlingen har titeln: ”Spatial Variations of the Urban Climate and its Influence on Thermal Comfort and Behaviour”.

Svenskar mer väderberoende än japaner

 lästid ~ 2 min