9 oktober 2007

Dags för omfattande kartläggning av vattenkvaliteten i svenska sjöar

Försurning och övergödning påverkar våra sjöar och vattendrag, men vi har inte en helt tydlig bild av problemens vidd. Bland annat vet vi ganska lite om försurningens omfattning i kalkade sjöar. Detta ligger bakom en kraftigt utökad kartläggning av svenskt sjövatten som nu genomförs av SLU.

I dagarna påbörjas en av de mest omfattande provtagningar av sjöar som gjorts i Sverige. Undersökningen omfattar kemiska analyser av vattnet i nära 6000 sjöar. En helikopterfirma sköter själva provtagningen, som börjar i fjällen och slutar i Skåne framåt december. Vattenproverna analyseras efter hand av laboratorier vid SLU:s institution för miljöanalys, där resultaten också kommer att utvärderas med början under våren 2008. Uppdragsgivare är Naturvårdsverket.

Provtagningen omfattar två delar. Den ena är ett nytt nationellt program för vattenkemisk övervakning av sjöar, där 800 av 4800 slumpvis utvalda sjöar ska provtas varje år. Syftet är att beskriva det vattenkemiska tillståndet i alla Sveriges sjöar. SLU har tidigare genomfört landsomfattande sjöprovtagningar i så kallade riksinventeringar vart femte år. En nackdel med det upplägget var att resultaten delvis speglade de speciella förhållanden som rådde under provtagningsåret. Med det nya upplägget, där en sjättedel av sjöarna provtas varje år, kommer man på sikt att få en bättre beskrivning av vattenkemin i Sveriges sjöar, mindre präglad av vädrets växlingar.

Den andra delen handlar om sjökalkning. Idag kalkas över 3000 sjöar för att motverka försurningens skadliga inverkan på levande organismer. Nu ska dessa sjöar genomgå en noggrann undersökning för att utröna hur pass försurade de egentligen är. För att underlätta utvärderingen av de kalkade sjöarna kommer provtagningar också att göras i 2000 jämförbara sjöar som inte kalkats. Resultaten ska ligga till grund för en anpassning av den statligt finansierade kalkningsverksamheten till det minskade nedfallet av försurande ämnen.

Undersökningarna görs inom ramen för SLU:s fortlöpande miljöanalys, program Sjöar och vattendrag, program Försurning och program Övergödning.

Mer information:
Jens Fölster, forskare vid institutionen för miljöanalys
SLU, Uppsala
Tel: 018-67 31 26, 0702-27 17 21
E-post: Jens.Folster@ma.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera