Tema

Törskateangreppen i Norrbotten större och mer spridda än väntat

Törskatesvampen har angripit tallungskog i hela Norrbotten ända ner till Piteå. Även områden utan tidigare skaderapporter visade sig vara drabbade. Detta visar preliminära resultat från den nya riktade nationella skogsskadeinventeringen.

Denna premiärsäsong valde forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) att inventera 140 slumpmässigt utvalda ungskogsbestånd i Norrbottens kustland. Inventeringen ingår i en gemensam satsning av SLU:s fortlöpande miljöanalys och Skogsstyrelsen.

Törskateförekomsten i de inventerade bestånden motsvarar 137 000 hektar tallungskog i hela Norrbottens kustland varav 51 000 hektar (102 000 fotbollsplaner) med tydliga skador. Skadornas utbredning och omfattning aktualiserar ett behov av att utöka inventeringen till att omfatta hela Norrland kommande år.

Törskatesvampen, som tidigare huvudsakligen yttrat sig som döda toppar på enstaka äldre tallar, s k törgadd, har under senare år angripit och dödat hela bestånd av yngre tallar.

Via länken når du pressmeddelandet inklusive en tabell med detaljerade uppgifter rörande kustkommunerna i Norrbotten.

Kontaktinformation
Projektledare Sören Wulff, Institutionen för resurshushållning, SLU i Umeå, tel 070-676 17 36
soren.wulff@srh.slu.se

Skogspatolog Per Hansson, Institutionen för skogen ekologi och skötsel tel 070-370 84 74
per.hansson@ssko.slu.se

Törskateangreppen i Norrbotten större och mer spridda än väntat

 lästid ~ 1 min