Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juli 2007

2007 års hedersdoktorer utsedda

En amerikansk forskare i världsklass, en företrädare för svensk basindustri, en välkänd konstär och en internationell expert inom området arkiv och teknik.Ytterligare fyra personer sällar sig nu till skaran hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet – installeras gör de i november i samband med den årliga akademiska högtiden.

De båda fakultetsnämnderna vid Luleå tekniska universitet – teknisk och filosofisk – utser varje år ett antal hedersdoktorer. För år 2007 har den tekniska fakultetsnämnden utsett Lars-Eric Aaro, teknisk direktör vid LKAB samt doktor Albert Ruelhi, verksam vid IBM Thomas J Watson research center i Yorktown Heights, USA.

Den filosofiska fakultetsnämnden har utsett Börje Justrell, arkivråd vid Riksarkivet och ansvarig för dess IT-avdelning.

Dessutom har de båda nämnderna gemensamt utsett ytterligare en hedersdoktor – nämligen tecknaren, målaren, miljöskaparen och filmaren Erling Johansson.

Så här lyder fakultetsnämndernas motiveringar till de nya hedersdoktoraten:

Lars-Eric Aaro, teknisk direktör, LKAB
“Lars-Eric Aaro har under många år arbetat hårt och målmedvetet för att stärka LTU. Han har varit och är aktiv i olika officiella funktioner vid universitetet. Lars-Eric Aaro har sin bergsingenjörsutbildning från LTU och har verkat inom basnäringen under hela sin karriär, i vilken han alltid haft starka band till Luleå tekniska universitet. Inom många av universitetets tekniska ämnesområden har han konkret bidragit till att göra LTU till den dynamiska forskningsinstitution vi är i dag.
Lars-Eric Aaro har varit drivande när det gäller uppbyggnaden av den gruv- och metallurgirelaterade forskningen vid LTU som nu manifesteras med ett av universitetets prioriterade områden samt med etableringen av centrumbildningen Hjalmar Lundbohm research center, vilken kommit till stånd genom en donation från LKAB på 100 miljoner svenska kronor.

Lars-Eric Aaro har även varit mycket aktiv för att få till stånd forskningsprogram som Vinnovas gruvforskningsprogram, Process-IT och Promote, och han ligger till stor del bakom att hela den svenska gruvbranschen har beslutat satsa på LTU som sitt ’hemmauniversitet’ för att tillgodose sitt behov av personal och forskning.”

Dr Albert Ruehli, IBM Thomas J Watson research center, USA
“Dr Albert Ruelhi är världens nu ende levande person som grundat en beräkningsmetodik (PEEC) för att lösa Maxwells ekvationer. Han har även gjort pionjärarbetet inom induktans- och kapacitansberäkningar och för datorbaserad lösning av kretsekvationer, den så kallade MNA-metoden, som nu används i all Spice-programvara för lösning av elektroniska system.

Albert Ruelhi har flera internationella erkännanden, bland annat IBM:s Outstanding contribution awards som han erhållit fem gånger. Albert Ruehli har bidragit till att Luleå tekniska universitet, tillsammans med IBM och universitetet i italienska L’Aquilla, nu utgör kärnan i världen vid vidareutvecklingen av PEEC. Detta arbete har väckt stort industriellt intresse inte bara från IBM, utan också bland företag som exempelvis ABB, Siemens, BMW, Bosch, Fiat och Thales. Forskare vid LTU arbetar just nu tillsammans med Albert Ruelhi i ett stort projekt med Luleå tekniska universitet som koordinator och med bland annat IBM, Bosch och ABB som partners.

Albert Ruelhi är ett ypperligt exempel på en världsforskare med en mycket god relation till Luleå tekniska universitet och han har bidragit till att forskare från LTU ges tillträde till IBM:s interna verktyg och får vistas vid IBM research i Yorktown och delta i deras interna seminarier.”

Börje Justrell, arkivråd, Riksarkivet
“Börje Justrell arbetar mycket aktivt och engagerat för att etablera och utveckla Centrum för långsiktigt digitalt bevarande, LDB-centrum, vid Luleå tekniska universitet. Han har varit drivande i att LDB-centrum i dag omfattar övriga stora nationella aktörer inom området – Kungliga biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv.

Börje Justrell engageras ofta som expert i frågor om arkiv och teknik, både nationellt och internationellt, till exempel av den internationella arkivorganisationen ICA, europeisk samordning av digitalisering och långsiktigt digitalt bevarande, arkivutredningen Arkiv för alla, EU-kommissionen i frågor om digitalisering och digitalt bevarande samt av regeringens IT-politiska strategigrupp. Justrell marknadsför LTU och vårt LDB-centrum i sitt mycket omfattande nationella och internationella nätverk och har ’satt LTU på kartan’ när det gäller digitalt bevarande.

Börje Justrells arbete, engagemang och stora nätverk är en viktig förutsättning för förverkligandet av LDB-centrum. I dag arbetar cirka 15 forskare och utvecklare från alla deltagande organisationer inom centrumet. Tre licentiatuppsatser är framlagda och ett flertal utvecklingsprojekt är genomförda. Sex stora projekt pågår just nu, varav tre är utvecklingsprojekt och övriga tre forskningsprojekt. Både forsknings- och utvecklingsarbetet ligger långt fram i den internationella framkanten.”

Erling Johansson, konstnär, Sarvisvaara
“Från sin hemort Sarvisvaara i svenska Lappland – ett av laestadianismens hemvisten där Erling Johansson föddes 1934 – lyckades han hitta vägen till Konsthögskolan i Stockholm (1956-1961) och till Akademi Ateneum i finska Helsingfors (1961-1963).
Genom nationella och internationella separatutställningar, representationer i teckning, måleri och film samt speciella inbjudningar vid olika konstmässor och offentliga utsmyckningar, har Erling Johansson erhållit ett vitt erkännande för sin konst vilket också manifesterat sig i ett flertal nationella stipendier och priser.

Erling Johansson framkallar i sina bilder, liksom i sina utsmyckningar, genom ett intrikat samspel mellan den perceptuella psykologins grunder och arkitekturens – kombinerat med en oerhört rik färgskala – upplevelser av den mänskliga själen som samtidigt är bortom här och nu och smärtsamt närvarande.
I sina filmer framkallar Johansson upplevelser bortom det direkt medvetna.

Genom sin konst har Erling Johansson inte bara lyft fram vår del av världen i strålkastarljuset utan i sanning gjort ’en skillnad’ och är därför mycket värdig ett hedersdoktorat vid Luleå tekniska universitet.”

De fyra nya hedersdoktorerna håller sina installationsföreläsningar den 9 november och installeras dagen efter i samband med den akademiska högtiden.

Upplysningar: Ordf. teknisk fakultetsnämnd Björn Öhlander, tel. 070-523 56 71, ordf. i filosofisk fakultetsnämnd Karin Axelsson, tel. 070-597 58 03 eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera