Tema

Sommarforskarlista 2007

Hur kan man öka äldres trygghet? Vad betyder en dålig kundtjänst för företaget? Vilken frisyr väljer mannen i karriären? Och varför upplevs många pojkar som stökiga i skolan? Det finns en rad spännande och viktiga frågor som forskare vid Karlstads universitet kan hjälpa till att besvara. Och du når dem nu i sommar!

TURISM
• Thomas Blom, docent i kulturgeografi.
Telefon: 070-595 47 85
E-post: thomas.blom@kau.se
Forskar om turism och regional utveckling. Studerar bland annat måltidens betydelse för våra semesterupplevelser.

MÄN OCH VÅLD
• Marie Nordberg, doktor
Telefon: 070-713 77 92
”Det socialt belönande och det problematiska våldet. En genusvetenskaplig
studie av mäns upplevelser, rädslor och föreställningar om våld mellan män”.
I detta projekt, som är ett samarbete mellan Karlstads och Göteborgs universitet, ska forskaren intervjua ett tjugotal män i åldrarna 7-70 år. Hon gör också medieanalyser för att belysa mäns upplevelser av våld och provokationer. Intresset riktas mot relationen mellan det sanktionerade våldet, till exempel i sport, polisiärt och militärt våld, och det problematiska våldet. Dessutom ska observationer göras i staden, på sportarenor och i krogmiljöer. Projektet löper 2007-2010 och bekostas av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

MÄN OCH DERAS FRISYRER
• Marie Nordberg
Telefon: 070-713 77 92
”Män, mode, makt och frisyrer”
En studie från frisersalonger i Sverige, Lettland, Estland och på barberarsalonger i Turkiet. Studien har varit inriktad på hur frisyrer och kläder skapar upplevelser av att vara en specifik person, och grupptillhörighet. Förutom frisersalongerna har frisörkurser och frisyrvisningar observerats, analyser gjorts av frisörmagasin och herrmodetidningar. Dessutom har 13 män i åldrar 17-84 intervjuats om sin hårhistoria.
Studien, som är en delstudie i ”Den Dekorerade mannen”, har löpt 2003-2006 och finansierats av Vetenskapsrådet.

MÄN OCH FAMILJEN
• Marie Nordberg
Telefon: 070-713 77 92
”Welfare, Masculinity and Social Innovation”
En nordisk studie av familjeinriktade män och deras försök att kombinera familjeåtaganden med förvärvsarbete. I den svenska delen har nio män med olika anknytning till arbetsmarknaden intervjuats. Bekostad av Nordiska Ministerrådet och nyligen rapporterad i bokform: ”Män i rörelse”, red. Øystein Holter, Gidlunds 2007.

MÄN I KVINNOJOBB
• Marie Nordberg
Telefon: 070-713 77 92
”Män i kvinnligt kodade yrken”
En studie av manliga förskollärare, sjuksköterskor och frisörer från ett jämställdhetsperspektiv. I studien, som rapporteras i avhandlingen ”Jämställdhetens spjutspets?” (Nordberg 2005), problematiseras jämställdhetsbegreppet. Studien visar att jämställdhetssatsningar ibland tenderar att stärka de traditionella könsmönster istället för att bryta upp och förändra dem.

SKOGEN
• Svante Karlsson, doktor
Telefon: 070-659 89 77
Skogen är och har alltid varit en viktig resurs för vår välståndsutveckling. Men den är också en viktig som kulturbärare.

NÄSTA GENERATIONS MOBILSYSTEM
• Andreas Kassler, docent i datavetenskap.
Telefon: 054-700 21 68, 054-83 09 89 (bostad)
E-post: andreas.kassler@kau.se
Forskar kring framtida trådlös kommunikation. Bidrar till utvecklandet av nästa generations mobilsystem, 4G. Tekniken kommer att innebära ett större oberoende av dagens teleoperatörers infrastruktur.
Andreas talar engelska.

ARBETSMARKNAD OCH KÖN
• Lena Gonäs, professor i arbetsvetenskap
Telefon: 0498-22 34 40, mobil 070-699 18 87
E-post: Lena.Gonas@kau.se
Forskar inom tre områden:
1. Den könsuppdelade arbetsmarknaden – skriver just nu ett kapitel i en bok som ska ges ut av danska socialforskningsinstitutet.
2. Relationen mellan utbildning och arbetsliv.
3. Frågor som rör strukturomvandling och arbetsmarknadsrörlighet ur ett könsperspektiv.

TJÄNSTER I VARDAGEN
• Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi
Telefon: 070-633 44 78
E-post: Bo.Edvardsson@kau.se
Har lång erfarenhet av tjänsteforskning och forskar bland annat inom följande områden:
1. Hur fungerar en bra kundtjänst? Varför är tillgängligheten så dålig? En dålig kundtjänst smittar av sig på produkter/tjänster och risken är stor att kunden väljer en annan leverantör.
2. Tjänsteutveckling genom attraktiva kundupplevelser. Hur kan man testköra tjänster innan köp och konsumtion?
3. Kunder som lurar tjänstesystem. Hur gör de som ringer men får någon annan att betala? Hur går det till att resa utan att betala biljetten?
4. Vilken betydelse har värderingar för kundvärde? Studier har gjorts inom exempelvis Ikea.

ÄLDRES SÄKERHET
Äldre tanter faller tyst – om äldres säkerhet och trygghet.
• Tommy Rosenberg, lektor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Nationellt kunskapscentrum för äldres säkerhet och trygghet i Karlstad. Arbetar med att minska olyckor och öka säkerheten och tryggheten för äldre personer.
Telefon: 070-589 55 65
E-post: Tommy.Rosenberg@kau.se


OCH SÅ LITE INSPIRATION TILL ARTIKLAR INFÖR SKOLSTART

POJKAR
”Den coola, den gode och den populäre – bilder av pojkar i skolan.”
• Tomas Saar, universitetslektor pedagogik
Telefon: 073-981 48 94
E-post: Tomas.Saar@kau.se
Forskat om pojkar mellan sex och elva år och hur de förhåller sig till skolan, fritiden och olika sätt att vara pojke.

• Marie Nordberg
Telefon: 070-713 77 92
”Maskulinitet på schemat”
En studie om pojkar och maskulinitet i olika skolformer. Är en utvidgning
av projektet ”Att göras till ’riktig’ pojke” som löpt 2005-2007.

WALDORF
• Bo Dahlin, docent pedagogik
Telefon: 0706-346 342
Forskar bland annat om waldorfskolor och waldorfpedagogik. Bo Dahlin har drivit ett treårigt utvärderingsprojekt som handlar om waldorfskolor i Sverige.

SKOLAN OCH FOSTRAN
• Ulf Blossing, universitetslektor
Telefon: 070-573 85 70 eller 070-616 32 86
Skolan är en av samhällets viktigaste institutioner för att bilda och fostra dagens ungdomar. Under de senaste decennierna har allt högre krav ställts på skolor, på dess rektorer och lärare, att axla denna uppgift. Ulf Blossings forskning visar att skolor blir allt bättre på att klara av denna uppgift.

SKOLAN OCH LEDARSKAP
• Hans-Åke Scherp, universitetslektor i pedagogik
Telefon: 070-622 02 81
Forskningsområden: Skolutveckling. Kvalitet i skolan. Ledning, ledarskap och styrning av och i skolan. Politisk styrning av skolan. Skolans organisation.

Kontaktinformation
Kommunikation och relationer vid Karlstads universitet, som bland annat arbetar med mediekontakter, har sommarbemanning. Kontakta växeln 054-700 10 00 för att bli kopplad till den som tjänstgör.

Sommarforskarlista 2007

 lästid ~ 4 min