Artikel från Göteborgs universitet
1 juni 2007

Musiken och staden – independentmusik i Göteborg

Begreppet independentmusik uppstod på 1980-talet och karakteriseras av musik som producerats utanför de stora multinationella mediebolagen. Det är alltså inte en benämning på en viss musikstil utan betecknar snarare olika genrer som i någon mening är “oberoende”. Jakob Wenzer undersöker i sin avhandling de teoretiska möjligheterna för hur denna musik kan förstås i sammanhang med de miljöer i vilka den skapas.

Författaren är i denna avhandling nyskapande i så mening att han har hållit sig ifrån de klassiska etnologiska temana som kultur, mening, människors tankar och känslor. Istället behandlar han själva produktiviteten och gjort den till en del av miljön. Det är således inte bara människan själv som är kreativ utan hela universum består av ett kreativt flöde som påverkar alla subjekt, menar Jakob Wenzer.

Evolution är ett sedan länge gömt begrepp inom många av kulturvetenskaperna. På flera håll har man försökt att konstruera begreppsapparater där människans värld är ett eget, mer eller mindre slutet system som måste begripas med andra medel än den naturliga världen. Ibland har detta inom de humanistiska vetenskaperna också fått till följd skapandet av teorier som inte är filosofiskt och teoretiskt kompatibla med de naturvetenskapliga disciplinerna.

Jakob Wenzers avhandling är ett försök att överskrida den synbart djupa motsättningen mellan människan och den värld hon bebor. Detta genom att använda begrepp som kan appliceras på både den mänskliga världen och den naturliga, utan att implicera någon grundläggande skillnad mellan naturliga och kulturella processer. Om dessa processer sker i samma värld så borde de också vara möjliga att begripa med samma teoretiska material, så länge man aktivt arbetat på detta teoretiska material.

Wenzer försöker uppnå detta genom att använda begrepp främst från de franska filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari på ett etnografiskt material som utgörs av samtida independentmusikproduktion i Göteborg, med visst fokus på år 2005. Materialet kommer från många källor – Internet, intervjuer med producenter, arrangörer och musiker, mediekällor och så förstås själva musiken, men främst ett deltagande i många av de sammanhang där musiken reproduceras och produceras. Avhandlingens viktigaste analyser berör i etnologisk traditionell anda mycket konkreta situationer – spelningar, nattlig affischering av stadens elskåp, väggar och lyktstolpar, arrangerandet av festivaler, producerandet och spridandet av musik.

Evolutionsbegreppet kommer till användning bland annat genom att musiken betraktas som ett eget liv, med en egen evolutionshistoria – sammanflätad med människans, men inte möjlig att reducera till ett attribut hos henne. I stället blir människan en del av den miljö musiken bebor, en viktig del men inte den enda.

Avhandlingens titel: Resonanser. En neomaterialistisk anlys av independentmusik i
Göteborg.
Disputationen äger rum lördagen den 9 juni 2007 kl. 13
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Opponent: Fil. dr Simon Ekström,

Kontaktinformation
Närmare upplysningar kan fås av Jakob Wenzer, 031-786 5327 (arb.), 0739-79 62 30, jakob.wenzer@ethnology.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
031-786 48 65, barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera