Tema

Ny avhandling vid Stockholms universitet: Så skapas ”den normala eleven”

Normalitet är inget givet, utan något som erövras i samspel mellan människor. I avhandlingen ”Med facit i hand: Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning” belyser socialantropologen Åsa Bartholdsson normalitet i skolans värld.

I sin avhandling har Åsa Bartholdsson studerat hur barn erövrar den särskilda form av normalitet som det innebär att vara elev. Den svenska skolan ska enligt de nationella styrdokumenten präglas av demokratiska principer och respekt för individen. Elevsocialisation sker då idealt genom ”vänlig maktutövning”, ett sätt att styra elever genom att få dem att styra sig själva.

Detta skapar elever som är benägna att acceptera lärares maktutövning, tar ansvar och anpassar sig till de normer som råder. Genom den vänliga styrningen leds eleven mot att tillägna sig kunskaper om hur en elev ska presentera sig som en social person och hantera den mångfald av samtidiga relationer som råder i skolan, helst utan att göra sig omöjlig hos någon.

– Skapandet av eleven är en komplicerad socialisations- och normaliseringsprocess och om eleven bemästrar detta, eller inte, mäts i termer av elevens mognad och i vilken utsträckning eleven är ”sig själv”, berättar Åsa Bartholdsson.

Att vara elev handlar också om att låta sig utvärderas och granskas både av sig själv och av lärare. Den vänliga maktutövningen sker ofta just i form av omsorg om elevens självkänsla, känsloliv och utveckling.

– Det finns tydligt terapeutiska inslag i skolverksamheten där läraren agerar som handledare för elevens känsloliv. Genom detta skapas också den goda, ”seende” läraren som inte verkar tvinga eller förtrycka. Men det handlar till syvende och sist om ett sätt att styra elever att vilja det de måste vilja för att skolan ska fungera, säger hon.

Avhandlingen bygger huvudsakligen på antropologiskt fältarbete i en förskoleklass och en klass i skolår fem, i två olika svenska skolor under perioden augusti 1999 till juni 2002.

Åsa Bartholdsson disputerar i socialantropologi vid Stockholms universitet och är verksam vid Högskolan Dalarna.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Åsa Bartholdsson, doktorand, tfn 023-778 223, mobil 073-986 64 86, e-post aba@du.se

Ny avhandling vid Stockholms universitet: Så skapas ”den normala eleven”

 lästid ~ 1 min