Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2007

Kvinnor friskare i mansdominerade företag

Kvinnor som arbetar i företag med övervägande andelen män är friskare än kvinnor som arbetar i företag med jämn könsfördelning. Även bland män finns en tendens till lägre sjukfrånvaro i mansdominerade företag. Studien som kommer från Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa, Karolinska Institutet och Uppsala universitet presenteras idag på en europeisk kongress i arbets- och organisationspsykologi.

Studien, som ingår som en del i forskningsprojektet Hälsa och framtid, har undersökt vilka faktorer som skiljer företag med friska medarbetare från andra. AFA Försäkring och tjänstepensionsföretaget Alecta har för första gången samkört sina register över 2 000 privata företag med fler än 74 anställda. Det innebär att både tjänstemän och arbetare ingår i studien. Dessutom har Statistiska centralbyrån (SCB) tagit fram uppgifter på organisationsnivå från flera av sina register – något som tidigare aldrig gjorts. Materialet som studerats bygger på uppgifter från 2002-2004 och ger en representativ bild över det privata näringslivet i Sverige.

– Vi ser tydligt att kvinnor som arbetar i företag med övervägande delen män är friskare jämfört med kvinnor som arbetar i företag med jämn könsfördelning. Det motsäger tidigare studier som visat att sjukligheten är lägst i företag med jämn könsfördelning. Vi ser även att sjukfrånvaron är lägre bland män i mansdominerade företag, säger Magnus Svartengren, professor på Karolinska Institutet och överläkare vid Arbets- och miljömedicin inom Centrum för folkhälsa.

– Resultaten från studien är värdefull kunskap som ska hjälpa oss att minska sjuktalen. I studien utmärker sig fastighetsbranschen för män och byggbranschen för kvinnor som friska branscher som vi sannolikt kan lära oss av, säger Carl Bennet, som stödjer projektet.

Män är mindre sjukskrivna än kvinnor. Detta gäller i nästan alla branscher och i alla län. I genomsnitt har kvinnor ungefär dubbelt så många sjukdagar som män. Ett undantag är Kronobergs län där kvinnor endast har drygt en dags högre sjukfrånvaro än männen.

Studien visar också att det finns friska företag i alla branscher.
– Det betyder att även i sådana branscher som generellt har hög sjukfrånvaro finns det företag som under ett år inte har haft ett enda fall av långtidssjukskrivning, säger Magnus Svartengren.

Studien har även undersökt hur andelen långtidssjukskrivna skiljer sig mellan företag inom olika branscher, hur åldersstrukturen i företagen påverkar, hur skillnaden ser ut mellan privat och offentlig verksamhet med mera.

Rapporten och en kortversion av den bifogas här och finns också på www.folkhalsoguiden.se/halsaochframtid. Information om projektet finns även på www.ki.se, www.afaforsakring.se och www.alecta.se.

Fakta om Hälsa och Framtid
Registerstudien ingår som en del i forskningsprojektet Hälsa och framtid som syftar till att studera vad som kännetecknar privata företag som har friska medarbetare.
Projektet består av fyra delstudier och pågår 2005-2008. Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa, Karolinska Institutet och Uppsala universitet driver projektet som stöds av AFA Försäkring, Alecta, Axel Johnson AB, Carl Bennet AB, Företagarna, LO, Metall, PTK, Sif, SACO, Svenskt Näringsliv, TCO, Teknikföretagen och Volvo AB. Det finansieras av AFA Försäkring, Alecta, Axel Johnson AB, Carl Bennet AB och AB Volvo med 12,75 miljoner kronor.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Magnus Svartengren, professor på Karolinska Institutet och överläkare vid Arbets- och miljömedicin inom Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting, 070-737 36 51.
Anna Josefsson, informatör, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting,
070-253 35 50, 08-737 36 90, e-post anna.josefsson@sll.se
Sabina Bossi, pressekreterare, Karolinska Institutet, 08-524 60 66, 070-614 60 66, e-post sabina.bossi@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera