Tema

Klimatet åker gungbräda

De senaste 10 000 åren har Syd- och Nordatlantens klimat åkt gungbräda: kalla perioder i norr har motsvarats av varma i söder och vice versa. Det tyder rön gjorda av en kvartärgeologisk forskargrupp vid Lunds universitet på. Av forskningsresultaten att döma kan ett framtida Europa bli kallare än vad som förutsägs i prognoserna från IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change.


Forskargruppen består f n av Karl Ljung och Dan Hammarlund och leds av professor Svante Björck. Man har tagit upp borrkärnor från sjöbottnar och torvmossar från norr till söder: på Grönland, Island, Färöarna, Azorerna, Tristan da Cunha, Isla de los Estados utanför Eldslandet och på Antarktis. Man har analyserat borrkärnornas geokemi, magnetism, förhållandet kol/kväve, svavelförekomst, pollen och halter av beryllium. Sammantaget ger dessa mätningar forskarna en bild av klimatets förändringar. Proven har daterats med C14-metoden med en tidsupplösning som gör att man kan urskilja förändringar ner till en femtioårsperiod.
– Borrkärnorna speglar utvecklingen av klimatet från istidens slut för ca 13 000 år sedan och fram till våra dagar. Vi skulle gärna ha velat jämföra våra resultat med andra studier i de sydligare områdena. Men det är svårt att göra det eftersom andra undersökningar tyvärr inte är lika detaljerade och rika på data, säger professor Björck.
Under de första årtusendena efter isavsmältningen blir såväl norra som södra halvklotet varmare; inlandsisar fanns ju både i norr och i söder. Men efter de senaste 10 000 åren kan forskarna nu skönja ”ett gungbrädesmönster”. När Sydatlanten blir varmare blir det kallare i norr och omvänt.
– Något har förmodligen hänt med havsströmmarnas cirkulation. Strömmarna drivs av att det nybildas djupvatten i Nordatlanten. Djupvattnet skapar sydgående undervattensströmmar som i sin tur driver på ytvattensströmmarna norrut, säger Svante Björck och fortsätter:
– Djupvattnet uppstår när ytvattnet kyls av samtidigt som salthalten bibehålls, det vill säga att det inte tillförs för mycket färskvatten på grund av nederbörd eller smältande isar. Men under den nuvarande värmeperioden har har flera kraftiga störningar av djupvattenbildningen skett, vilket till en avkylning i norr och – enligt data från Tristan da Cunha – till en uppvärmning i söder. Mindre störningar skedde också under 1970-talet vilket anses ha lett till problem med torskfisket kring Färöarna.
Liksom forskarvärlden i stort tror inte den lundensiska forskargruppen på larmen om att Golfströmmen skulle kunna stanna som i katastroffilmen The Day after Tomorrow. Systemet är för stort och för trögt för att avstanna helt.
– Vi vet ju inte vad med säkerhet som kan hända. Men man kan mycket väl tänka sig att den Nordatlantiska Strömmen försvagas ytterligare, detta som en effekt av den ökade nederbörden i ett varmare klimat. För Europas del innebär det inte ett arktiskt klimat men förmodligen ett kallare klimat än vad IPCC-prognoserna anger, slutar Svante Björck.
Det kan tilläggas att geologen som först myntade begreppet ”bipolär gungbrädeseffekt” är geovetaren Wallace Broecker, och han befinner sig just nu i Lund. Dr Broecker från Columbia University, New York, är 2006 års Crafoordpristagare och kommer att motta priset bestående av en halv miljon US dollars ur drottning Silvias hand vid en ceremoni i Lunds domkyrka.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Svante Björck tel 046 222 7882, Karl Ljung 222 7888 eller Dan Hammarlund 222 7985.

Klimatet åker gungbräda

 lästid ~ 2 min