Tema

Medicin fungerar inte om man inte tar den

Det är viktigt att man följer ordinationen för antidepressiva läkemedel. Behandlingen fungerar bättre och patienten tillfrisknar fortare vilket leder till en lägre kostnad för samhället. Det visar Ann-Charlotte Åkerblad i sin avhandling där hon också undersökt vilka patientgrupper som tenderar att inte följa ordinationen. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 20 april.

Tidigare studier visar att ungefär hälften av patienter som ordineras läkemedel inte följer instruktionerna, eller avbryter sin behandling i förtid. Detta medför negativa konsekvenser för patienten och stora kostnader för samhället. Ann-Charlotte Åkerblad har i sin avhandling undersökt effekterna av två olika metoder som syftar till att öka patienternas ”följsamhet” till antidepressiv medicinering, och också undersökt långtidsutfall och kostnader för depression hos olika patienter.

Studien omfattade 1 031 patienter med depression som följdes under två år. Behandlingen genomfördes av 93 svenska allmänläkare. Alla patienter behandlades med läkemedlet sertralin. Före studiestart hade de behandlande läkarna slumpmässigt delats upp i tre grupper. En grupp lät sina patienter ta del av ett skriftligt utbildningsmaterial om depression och dess behandling som komplement till läkemedelsbehandlingen. I den andra gruppen försökte man optimera läkemedelsbehandlingen genom kontroller av halten av läkemedel i blodet. I den tredje gruppen, kontrollgruppen, behandlades patienterna enligt sedvanlig klinisk praxis.

Resultaten visade att endast fyra av tio patienter följde behandlingsordinationen under de första sex månaderna. Ingen av metoderna ökade andelen patienter som följde ordinationen, men i gruppen som fick ta del av det skriftliga materialet var det fler patienter som svarade på behandlingen.

– De som följde ordinationen svarade bättre på behandlingen och tillfrisknande i högre grad, både på kort och på lång sikt, jämfört med dem som inte gjorde det, säger Ann-Charlotte Åkerblad.

Den totala kostnaden per patient under tvåårsperioden var 363 000 kronor. De indirekta kostnaderna dominerade, framförallt i form av sjukskrivningar. Studien kunde inte påvisa någon skillnad i kostnader för patienterna i de olika behandlingsgrupperna eller mellan dem som följt ordinationen eller inte. Däremot var kostnaden för de patienter som svarat på behandlingen 39 procent lägre jämfört med dem som inte gjort det.

Patienter under 35 eller över 64 år, liksom de som inte hade andra mediciner utöver det studerade läkemedlet, var överrepresenterade bland dem som inte följde ordinationen. Andra faktorer som påverkade följsamheten negativt var personlighetsstörning, sensationssökande personlighetsdrag och alkohol-/drogmissbruk.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ann-Charlotte Åkerblad, tel: 08-756 24 13, e-post: ann-charlotte.akerblad@uaspsyk.uu.se

Medicin fungerar inte om man inte tar den

 lästid ~ 2 min